תקנון חלוקת אלבום האוסף של שלמה ארצי "תתארו לכם". מערכת

תקנון חלוקת אלבום האוסף של שלמה ארצי "תתארו לכם"

בכפוף להוראות תקנון זה, יתקיים מבצע "חלוקת אלבום האוסף של שלמה ארצי - תתארו לכם", בו ניתן להשתתף ללא תשלום (להלן: "המבצע") באתר פרוגי שכתובתו www.frogi.co.il.

תקופת המבצע: החל מיום ב' 18/03/13 משעה 9:00 עד ה- 24/03/13 בשעה 16:00.

הפרס: שלושה אלבומי האוסף "תתארו לכם" של שלמה ארצי.

אופן ההשתתפות במבצע: על משתתף במבצע לשלוח לפרוגי למייל editor@frogi.co.il את סיפור האהבה הראשונה שלו בקובץ WORD עד עמוד. 

הזכייה בפרס: לשלושת הגולשים שישלחו את הסיפור הכי יצירתי, יוענק אלבום האוסף. 

פרסום הטקסטים: ברשות המערכת תהיינה הזכות לצוטט חלקים מתוך סיפור האהבה שיישלח למערכת. מרגע קבלת הסיפור במייל המערכת, יהיה רשאי עורך האתר לצטט משפטים מתוך הסיפור לרבות כל הסיפור. 

קבלת הפרס: במשלוח דואר רשום, בתנאי שהזוכה ימסור את כתובתו המדויקת. 

האתר רשאי להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תקופתו ו/או את כלליו ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתינתן על כך הודעה סבירה באתר.

האתר אינו אחראי על טיבם של הפרסים, איכותם שמישותם וכן אינו אחראי על כל נזק שיגרם, ככל שייגרם, בין אם ייגרם כתוצאה ישירה ובין אם כתוצאה עקיפה של שימוש בפרסים ו/או בקשר אליהם. המשתתפים מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ומי ומטעמם בקשר לפרס.

ככל שניתן על פי דין, האתר ו/או החברות הקשורות אליהם, סוכניהם ועובדיהם, לא יישאו באחריות ו/או חבות הנובעים מכל דחייה, עיכוב או שינוי בקשר לפרסים המפורטים לעיל שאינם בשליטתם הישירה של האתר, וכל פעולה ו/או כשל של כל ספק ו/או יצרן ו/או גוף שלישי.

קבלת פרס כלשהו על ידי הזוכה/ים הנו כפוף לעמידת הזוכה/ים בכל חוק, דין והנחיות, לרבות בתנאי תקנון זה. אלא אם נאמר אחרת בתיאור הפרס לעיל, הזוכים נושאים באחריות בלעדית לכל עלות והוצאה נוספת הקשורה לקבלת הפרס.

עובדי האתר ובני משפחתם יהיו מנועים מלהשתתף במבצע.

על מבצע זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט בכל הקשור בו תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

ההשתתפות במבצע מוגבלת למשתתפים המתגוררים בישראל בלבד.

תגובות