תקנון פעילות - "רביעי משפחתי". מערכת

תקנון פעילות - "רביעי משפחתי"

תקנון פעילות - "רביעי משפחתי"

 

ידיעות אחרונות בע"מ, ידיעות אינטרנט מפעילת אתר  YNETופרוגי תקשורת בע"מ (להלן- "עורך הפעילות") מקיימים פעילות תחרותית במסגרתה יחולקו 3(שלושה) פרסים ע"פ דירוג לפי מקום (להלן "הפרס") וכמפורט בתקנון זה.

פרטי הפעילות ותנאיה יהיו כמפורט בתקנון זה.

1    פרשנות

1.1     השימוש בתקנון זה בלשון זכרהינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

1.2     כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

1.3     בכל מקרה של סתירה ו/או איהתאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המקוונת, ו/או אם תמצא סתירה בין תקנון זה לבין תקנון "ידיעות אחרונות", תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה, ותגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2    תיאור הפעילות

2.1     "פרוגי" ו-ynetמזמינים את הקוראים לשתף אותם ואת ציבור הקוראים בצילומים של ארוחת ערב משפחתית של הקוראים יחד עם שלט  שעליו הטקסט "ב 25.3.15- נפגשים לארוחת ערב משפחתית" (להלן גם : "הצילום" או "השלט"). את התמונה והסיפורים שלהם מוזמנים הקוראים לעלות לחשבון האינסטגרם שלהם תחת התיוג (האשטאג) #רביעימשפחתי

2.2     מתוך הצילומיםהנבחרים ייבחרו ע"י מערכת אתר "פרוגי"  (להלן : "האתר"), לפי שיקול דעתה הבלעדי, 3 צילומים זוכים (להלן : "הצילומים של הזוכים").

2.3     המשפחות ששלחו את הצילומים ידורגו ע"פ מקומות ראשון (1) ,שני (2)  ושלישי (3), לפי שיקול דעת בלעדי של עורך הפעילות ו/או מי שיוסמך על ידם לצורך זה.

2.4     מובהר כי כמות הצילומיםו/או הסיפורים הנבחרים עשויה להשתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות, ובכלל זה זכותו של עורך התחרות שלא לפרסם צילום נבחר כלל, ביום מסוים או בכלל, או לפרסם מספר של צילומים נבחרים כפי שייקבע על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי טקסטים שיפורסמו, ככל שיפורסמו, יעברו עריכה לפי שיקול דעת בלעדי של עורך הפעילות ולעורך הפעילות שיקול דעת בלעדי האם לקצר, להוסיף או לשנות את הטקסט ו/או לעצב את הצילום.

3    תנאי הפעילות

3.1     הפעילות תתקיים בין התאריכים 16  מרץ  2015 – 25 מרץ 2015 בשעה 24:00 (להלן- "תקופת הפעילות"), או בכל מועד אחר עליו יחליט עורך הפעילות ובלבד שתתפרסם על כל שינוי כאמור הודעה באתר "פרוגי".

3.2     מובהר כי לאחר מועד סיום הפעילות לא תתאפשר קבלת צילומים וסיפורים במסגרת הפעילות.

3.3     מובהר כי הסיפור והתצלום ששלח כל משתתף ייבחנו במאוחד / במשותף, והמועמדות לזכיה והפרסים יינתנו ביחס לסיפור ותצלום במשותף.

3.4     מובהר ומוסכם כי  עורך הפעילות רשאי לשנות את כללי הפעילות כפי שנקבעו בתקנון זה, כולם או חלקם, ובלבד שתפורסם על כך הודעהבאתר.

3.5     עורך הפעילות היה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפרסם בתקשורת מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי הפעילות.

3.6     עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות להאריך את הפעילות או כל שלב בה, לקצרה, להפסיקה, לשנותה ו/או לבטלה,בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה.

4    תנאי השתתפות בפעילות

4.1     כל משתתף (תא משפחתי ו/או יחיד הנכלל במסגרת התא המשפחתי) יהיה זכאי לזכות פעם אחת בלבד.

4.2     ההשתתפות בפעילות, וזיהוי המשתתפים ייעשה על פי פרטיו האישיים של המשתמש כפי ששלח בהודעת המייל.

4.3     ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה

4.4     ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בה. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו ו/או שותפיו העסקיים לא יישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם למימהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב כלשהו בפעילות.

4.5     מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שבו תקלה, פגיעה או רשלנות מצד משתתף בפעילות מנעה ממנו להשתתף בה ו/או לזכות בפרס,יהיה עורך הפעילות פטור מאחריות לכל נזק כאמור.

4.6     עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות, מכל סיבה שהיא.

4.7     במקרה של תקלה טכנית ו/אותקלה מכוח עליון, רשאי עורך הפעילות לעצור את הפעילות או לדחות את המשך הפעילות למועד מאוחר או להאריך את הפעילות, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

4.8     ההשתתפות בפעילות פתוחה לכל מי שיבחר להירשם לפעילות במהלך תקופת הפעילות, שהינו בגיר (מעל גיל 18) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962), ושהנו תושב או אזרח ישראל או בעל היתר שהייה חוקית בישראל.

4.9     במידה והמשתתף הינו קטין, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962אזי השתתפותו בפעילות מחייבת את הסכמת הוריו או אפוטרופסיו.

4.10  מובהר, כי עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות להתערב ולפסול משתתפים בפעילות במידה ויזוהו חריגות. חריגה לעניין זה, הינה כל פעולה אשר נעשתה על ידי מי מהמשתתפים ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, שלא בתום לב ומתוך מטרה להערים ו/או להונות ו/או לתמרן את עורך הפעילות, וליהנות מתנאי הפעילות שלא כדין ושלא בתום לב.

4.11  מובהר כי עובדי  אתר "פרוגי" ואתר  YNETידיעות אחרונות, ידיעות אינטרנט מנהליו, שותפיו ובני משפחותיהם אינם רשאים לקחת חלק בפעילות (לעניין סעיף זה: בן משפחה-  בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

4.12  ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לפרסום הצילומים ו/או הסיפורים שנשלחו על ידו בהתאם לשיקול דעת בלעדי של עורך הפעילות. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון, ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

4.13  מובהר כי "פרוגי" אינו מתחייב לפרסם את הצילומים ו/או הסיפורים שישלחו אליו במסגרת הפעילות, ולעורך הפעילות יהיה שיקול הדעת המוחלט האם לפרסם צילומים ו/או סיפורים כאמור אם לאו.

5    זכות יוצרים ופרטיות

5.1     בהשתתפות בפעילות ו/או אישור התקנון הנך מצהיר ומאשר כי הסיפור ו/או התצלום שאתה מבקש לפרסם במסגרת הפעילות, חובר או צולם על ידך ו/או שייך לך, ואתה בעל זכות היוצרים בטקסט ובתצלום בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007. וככל שאינך בעל זכות היוצרים בטקסט ו/או בתצלום, אתה מצהיר ומאשר כיניתן לך רישיון ו/או הרשאה לעשות שימוש בטקסט ו/או בתצלום בהתאם לדין, ובכלל זה להעבירו לעורך הפעילות לצורך פרסומו באתר ו/או בכל מדיה אחרת במסגרת הפעילות ובכלל.

5.2     מובהר כי ככל שהתצלום מכיל את דמותו של צד שלישי שאינך קשור אליה (להלן- "האובייקטהמצולם"), הנך מצהיר ומתחייב כי פרסום התצלום והעברתו לעורך הפעילות נעשה לאחר קבלת הסכמתו של האובייקט המצולם בפרט ככל והמצולם הנו קטין (שאז תידרש הסכמת אפוטרופסיו) ו/או בתצלום שנעשה ברשות היחיד.

5.3     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי ולכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלא בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק זכות יוצרים, תשס"ח - 2007 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 בתצלום.

5.4     עורך הפעילות יהיה רשאי לעשות כל שימוש שהוא ימצא לנכון בתצלום ו/או בסיפור, ועם השתתפותך בפעילות זו אתה מעביר את זכות היוצרים בתצלום ובסיפור ל"פרוגי", ויראו את "פרוגי" כבעל זכות היוצרים בתצלום ובסיפור.

5.5     מובהר כי השימוש שיעשה "פרוגי" בתצלום לא יזכה אותך בתמורה כלשהי ולא תוכל לתבוע ו/או לדרוש מ"פרוגי" תשלום תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג שהוא בגין כל שימוש שייעשה בתצלום על ידי "פרוגי"ו/או מי מטעמו.

5.6     הנך מצהיר ומתחייב לשפות את "פרוגי" ו/או ידיעות אחרונות ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמם מיד עם קבלת דרישה ראשונה בגין כל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה מצד שלישי בקשר להפרת זכות היוצרים ו/או לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות שמקורם בתצלום ו/או בסיפור ו/או בגין כל נזק שהוא יידרש לשלם בגינו שמקורו בפרסום התצלום.

6         ויתור ופטורמאחריות

6.1     כל הזכויות בקשר עם הפעילות, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו'בקשר עם הפעילות  תהיינה שייכות במלואן ובאופן בלעדי ל"פרוגי".

6.2     בהשתתפותו, מצהיר כל משתתף בפעילות, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה,טענה ו/או תביעה כלפי ידיעות,מנהליו, עובדיוומי מטעמו בקשר עם הפעילות.

6.3     בהשתתפותך בפעילות אתה מאשר ומסכים כי "פרוגי" יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטיך האישיים כפי ששנשלחו ל"פרוגי" ותמונתך במידה וזכית בפעילות. מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, ו/או טרוניה בקשר עם הפרסום האמור לרבות טענות הנוגעות להפרת הפרטיות וכיו"ב. כתנאי לזכייתו בפרס, על המועמד/ת לזכייה לחתום על כתב הסכמה (נספח א' המצ"ב) המתיר לעורך הפעילות לפרסם את שמו ותמונתו בכל מדיה שהיא, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

6.4     "פרוגי" יהיה רשאי לפרסם את שמות הזוכים, תמונתם והפרסים בעיתון, בעמוד "פרוגי" ובאתר YNET" ב"פייסבוק", ובכל אמצעי מדיה אחר, ללא כל תמורה ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תהיה לזוכים כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

6.5     השתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא ישא באחריות לכל נזק, לרבות נזק ממוני, עגמת נפש וכיו"ב אשר נגרם למי ממשתתפי הפעילות אלו עקב ו/או בקשר עםהשתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה.

7    הפרסים

7.1     מבין הצילומים והסיפורים שישלחו לעיל תיבחר המערכת  3 תצלומים וסיפורים נבחרים, ושולחיהם ישתתפו בכתבה / כתבות על ארוחת הערב המשפחתית שלהם במהלך הפעילות באתר "פרוגי" ובכתבת וידאו שתוצג באתר ynet (להלן : "הצילומים והסיפורים הנבחרים").

7.2     הצילומים והסיפורים הנבחרים ייבחרו על ידי עורך הפעילות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ע"פ המקומות ראשון (1) יזכה במצלמה מדגםGoPro Hero4 Silver Edition, מקום שני (2) יזכה בשובר סה"כ אלף (1000) ש"ח לקניה ברשת הביגוד TNT בלבד,  מקום שלישי (3) יזכה בטאבלט מדגם Galaxy TAB4 T530.

7.3     עורך הפעילות רשאי מעת לעת לשנות את הפרסים המוצאים בפעילות, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7.4     עורך הפעילות רשאי מעת לעת לשנות את הפרסים נשוא הפעילות כמפורט לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7.5   מובהר כי לא ניתן להמיר את הזכייה בפעילות בכסף ו/או שווי כסף.

7.6     ההודעה על הזכייה תתפרסם באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של המשתתף.

7.7     הניסיונות ליצור קשר עם מועמד לזכייה, ייעשו על פי הפרטים שנקלטו בעת משלוח המייל, בשעות העבודה הרגילות של "פרוגי". "פרוגי" תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה לא פחות מ-3 פעמים. הניסיונות יתפרסו במרווחים של 6 שעות לפחות.

7.8     מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל - תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פרס או פיצוי כשלהו. עורך התחרות, יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי, האם לבחור זוכה חלופי מבין שולחי הצילומים והסיפורים הנבחרים, ואת זהותו של הזוכה החלופי. מובהר כי עורך התחרות שומר על זכותו שלא לבחור זוכה חלופי.

7.9     מובהר כי כל שימוש, ממין וסוג כלשהו, שייעשה על ידי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו ו/או שותפיו העסקיים בתצלומים ו/או בסיפורים לא יזכה את בעליהן בתמורה ו/או בתמלוגים ו/או בטובת הנאה כספית או אחרת בגין השימוש שנעשה.

7.10  "פרוגי" שומר לעצמו את הזכות לבטל זכיה של משתתף בפעילות בכל מקרה שהזכייה הושגה בניגוד לתנאי תקנון זה, שלא בתום לב ו/או בניגוד לדין.

7.11  מובהר כי קבלת הפרס מותנית בחתימת הזוכה על כתב סילוק וויתור (נספח ב' המצ"ב) ובכפוף לתהליך של אימות וזיהוי. במידה והזוכה הינו קטין, עליו להציג טופס הסכמה מאת הוריו ו/או אפוטרופוסיו להשתתפות בתחרות וקבלת הפרס.

7.12  מובהר כי עורך הפעילות אינו אחראי לטיב הפרסים ו/או איכותם ו/או כל תקלה אשר תתגלה בהם. האחריות לפרסים חלה על יצרני ו/או ספקי הפרסים ועליהם בלבד. המשתתפים, לרבות הזוכים, פוטרים את עורך הפעילות ו/או כל מי מטעמו מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרסים ו/או כל פגם אחר אשר יתגלה בפרסים ו/או אשר יגרם בעקבות מימוש הפרס לרבות אחריות נזיקית מכל מין וסוג שהוא.

7.13  מובהר כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן כל הכרעה בעל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.

7.14  כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

7.15  במקרה שבו המשתתף לא מילא אחר הוראות הפעילות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, עורך הפעילות לא יהיה חייב לממש ו/או להעניק את הפרס כאמור.

8                         שונות

8.1     בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשרומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא אתהתקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגםאם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצהלהשתתף כי תקנון זה יחול עליוויחייבו לכל דבר ועניין.

8.2     עורך הפעילות שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את הפעילות ותנאיה, בכל שלב, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

8.3     עורך הפעילות רשאי לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת הפעילות, הפרסים וכיו"ב, על פי שיקול דעתו המוחלט.

8.4     למשתתפים לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשרלשינוי תנאי הפעילות ו/או תנאי הפרס ו/או לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

8.5     המשתתף ו/או הרוצה להשתתףמסכים, מצהירו מתחייב בזאת כי הוא פוטר אתעורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות.

8.6     הפעילות כפופה לתקנון זה. הלינק לתקנון יופיע לצד הפעילות באתר "פרוגי" ו/או במקום אחר שייקבע עורך הפעילות.

8.7      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.13לעיל, מובהר כי כל סכסוך ו/או חילוקי-דעות שיתגלעו בקשר לתקנון זה, בקשר לתקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ו/או בקשר לכל עניין הנובע ממנו, יהיו בסמכותה הבלעדית של הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו, ולאף ערכאה אחרת לא תהיה הסמכות לדון בו.


 

נספח א'

 

כתב הסכמה

 

 

 1. אני הח"מ ______________ נושא ת.ז _______________ מצהיר ומאשר כי הנני בעל זכות היוצרים המלא והבלעדי בתצלום ובסיפור שהעברתי ל"פרוגיתקשורת בע"מ" במסגרת הפעילות "רביעי משפחתי" שהתקיימה באתר "פרוגי" (להלן : "התצלום").
 2. אני מצהיר ומאשר כי ככל שזכות היוצרים בסיפור ו/או תצלום אינה בבעלותי, אזי השימוש שנעשה על ידי בסיפור ובתצלום הוא בהסכמתו ו/או בהרשאתו של בעל זכות היוצרים.
 3. הנני מאשר, בשמי ובשם בעל הזכויות (ככל שאיני בעל הזכויות היחיד) בסיפור ו/או בתצלום וכן בשם המצולמים ו/או האפוטרופוס של המצולמ/ים (ככל שמדובר בקטינים), ל"פרוגי" ו/או מי מטעמו לעשות בתצלום כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג שהוא לפי שיקול דעתםהבלעדי, לרבות פרסום התצלום בעיתונות המודפסת, המקוונת ובאמצעי המדיה, העיתונים, אתרי האינטרנט והמגזינים השונים של ידיעות אינטרנט וקבוצת "ידיעות אחרונות".
 4. אני מצהיר ומאשר כי לא תהיה לי או למי מטעמי ו/או למצולמ/ים למי מטעם המצולמ/ים ו/או לכל צד שלישי כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם השימוש ש"אתר פרוגי" ו/או ידיעות אינטרנט ו/או ידיעות אחרונות ו/או מי מטעמם ו/או שותפיהם העסקיים תעשה בתצלום ו/או בסיפור לרבות מכוח חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.
 5. אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי שלא אהיה זכאי לקבל תמורה מכל מין וסוג שהוא בגין השימוש שתעשה "פרוגי" בתצלום ובסיפור.
 6. אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי אני אהיה אחראיבגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה שתיגרם ל"פרוגי", מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות ו/או היפר חובה חקוקה שליבקשר עם השימוש בתצלום.
 7. הנני מצהיר ומתחייב לפצות ו/או לשפות את עורך הפעילות ו/או את ידיעות אינטרנט ו/או את "ידיעות אחרונות" ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום שיגרם להם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתופנה אליה בקשר עם השימוש בתצלום, לרבות דרישה ו/או תביעה בגין הפרת הוראות חוק זכות יוצרים וחוק הגנת הפרטיות.
 8. אישורי והתחייבותי לעיל הנן בשמי, ובשם המצולמ/ים, ובשם כל מי הבא מטעמנו.

 

ולראיה באתי על החתום:

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________


נספח ב'

 

אישור

 

 

 1. אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. _______________ מצהיר ומאשר כי במסגרת הפעילות שעורך "אתר פרוגי" בשם "רביעי משפחתי" זכיתי בפרס של המקום (ראשון/שני/שלישי)    ____________(להלן : "הפרס").
 2. אני מצהיר ומאשר כי ביום _________ קבלתי את הפרס לידי ועם חתימתי על מסמך זה, אני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בקשר עם הפעילות וקבלת הפרס.
 3. אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי שאתר "פרוגי" אינו אחראי לטיבו ולאיכותו של הפרס, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך נגד אתר "פרוגי" ו/או ידיעות אחרונות ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או שותפיהם העסקיים.

 

ולראיה באתי על החתום:

 

 

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

 

 

במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:

 

 

שם האפוטרופוס:_________________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:_____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת האפוטרופוס:__________________________