תקנון פעילות - כוכב הצפון 2 מגיעים לפרוגי.

תקנון פעילות - כוכב הצפון 2 מגיעים לפרוגי

<p dir="rtl" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong>תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "קולקציית אליאנה תדהר"</strong></p><p dir="rtl"><br class="kix-line-break"><br class="kix-line-break">ברוכים הבאים לפעילות "קולקציית אליאנה תדהר" (להלן "הפעילות").</p><p dir="rtl">הפעילות מנוהלת &nbsp;על ידי &nbsp;אתר פרוגי &nbsp;תקשורת בע"מ (שותפות רשומה) (להלן: "אתר פרוגי" או "פרוגי או "עורכת הפעילות") מנהל אתר האינטרנט אשר כתובתו: www.frogi.co.il (להלן: "פרוגי" או "האתר") באמצעות אפליקציית אינסטגרם (להלן: "אפליקציית האינסטגרם" או "ווטסאפ").</p><p dir="rtl"><br class="kix-line-break">ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם ל<a href="http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3049332,00.html" data-mce-href="http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3049332,00.html">תנאי השימוש</a> ול<a href="http://www.frogi.co.il/frogi/11.html" data-mce-href="http://www.frogi.co.il/frogi/11.html">מדיניות הפרטיות</a> של פרוגי הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (hyperlink) בדף הבית של פרוגי ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם.</p><p dir="rtl">אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.<br class="kix-line-break">התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.</p><p dir="rtl">תיאור הפעילות</p><ol><li dir="rtl"><p dir="rtl">הפעילות תיערך בהתאם לתקנון המפורט לעיל ולהלן, ובמסגרתה יזכו ארבעה (4) מבין המשתתפים בהעלאה לשיחה חיה עם כוכבי "כוכב הצפון" שיתארחו באולפן פרוגי ביום חמישי ה-18.2.16 &nbsp;(להלן: "הפרס").</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">כיצד משתתפים? פותחים קבוצה בוואטסאפ בשם "כוכב הצפון בפרוגי", מצרפים אליה את פרוגי לפי מספר פלאפון: 054-6074159. כמובן שתוכלו לצרף אל הקבוצה גם את החברים שלכם ומבין השאלות לכוכבי "כוכב הצפון", יבחר חבר השופטים המורכב נציגי אתר פרוגי (להלן: "חבר השופטים"), ארבעה (4) משתמשי קצה ששלחו את השאלות הזוכות בפעילות.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">פתיחת הקבוצות ומשלוח השאלות (על ידי פותחי הקבוצות ואורחיהם במסגרת הקבוצות שפתחו) (השאלות יכונו להלן גם : "התוכן") תעשה לצורך הפעילות נשוא תקנון זה, החל מיום ______15.2.2016______ בשעה ______15:00______ ועד ליום רביעי 17.2.16 &nbsp;בשעה 12:00 (להלן: "תקופת משלוח התכנים"), הפעילות באפליקציית הווטסאפ.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">משלוח פריטי התוכן יעשה לפי מגבלות התוכן והכמות ככל שישנן של אפליקציית ווטסאפ (טקסט בלבד, ללא תמונות או סרטונים).</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">לאחר תקופת משלוח התכנים יבחר חבר השופטים, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לנמק את הבחירה, בארבעת (4) הזוכים ששלחו במסגרת הקבוצות, את ארבע (4) השאלות שיזכו את שולחיהן בפרס, נשוא סעיף 1 לעיל. בין היתר יילקחו בחשבון לצורך הבחירה איכות התוכן מבחינת מקוריות, חדשנות, יצירתיות וייחודיות התוכן כאמור.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">שימו לב, יתכן ובמסגרת הפעילות יבחרו משתמשי קצה ששלחו שאלות במסגרת הקבוצה שאליה צורפו, ואין הכרח שהזוכים יהיו דווקא משתמשי הקצה ששלחו שאלות במסגרת קבוצת הווטסאפ שפתחו בעצמם.</p></li></ol><p dir="rtl">התוכן ופרסום התוכן</p><ol start="7"><li dir="rtl"><p dir="rtl">על התוכן להיות מקורי ובבעלותו המלאה והבלעדית של השולח ואשר נוצרו/חוברו על ידו בלבד.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">במשלוח התוכן לעורכת הפעילות מצהיר המשתתף כי אין בתוכן ו/או במסירתו ו/או בפרסומו משום הפרת הוראת דין לרבות ולא רק הוראות בקשר עם פרסום לשון הרע, פרסומי תועבה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני, ו/או כל פרסום אסור אחר.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">שולחי התוכן אחראים לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש בתוכן ומפרסומו.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">בנוסף לפרס שמטבעו וטיבו מביא לפרסום התכנים הזוכים. עורכת הפעילות רשאית להציג את התכנים הנבחרים, מעת לעת, בכל אמצעי מדיה, עיתון ו/או אתרי אינטרנט לפי בחירתה הבלעדית (בנוסף לאתר פרוגי ), באתר ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום הפעילות) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובין היתר לצורך קידום הפעילות.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">מובהר כי ניתן לזכות פעם אחת בלבד בפעילות.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">עורכת הפעילות אינה מתחייבת לפרסם כמות מסוימת של תכנים במסגרת הפעילות ובכלל. הצגת התכנים תעשה בכפוף לשיקול דעת בלעדי של עורכת הפעילות ובין היתר בהתאם למהות התוכן, טיבו, איכותו, הקשרו לפעילות, היקף ההיענות לפעילות ובכפוף לכל דין ותקנון זה.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">עורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהות שולחי התכנים, בכל שלב ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות פנייה ישירה אליהם.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">בעצם השתתפותך בפעילות, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומדת בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">המשתתף מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירתם של התכנים שיזכו את השולחים שלהם, כפועל יוצא של הפעילות.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">שולח התוכן לא יהא רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תמורה בעבור התוכן שישלח במסגרת הפעילות ו/או בגין פרסום החומר בכל מדיה ו/או אתר ו/או עיתון שהוא.</p></li></ol><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p><p dir="rtl">תנאים לזכייה בפרס ולהענקתו:</p><ol start="17"><li dir="rtl"><p dir="rtl">הודעה &nbsp;על הזכייה תמסר טלפונית לזוכה ו/או בכל דרך אחרת שעורכת הפעילות תמצא לנכון.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">מובהר כי אם לא ניתן יהיה להשיג את הזוכה במספר הטלפון שהזין &nbsp;או שלא יענה להודעת הדואר האלקטרוני תוך-72 שעות ממועד נסיון יצירת קשר טלפוני ו/או אחר כאמור לעיל על ידי פרוגי , אתר פרוגי תהא רשאית לשלול את זכאותו &nbsp;של הזוכה בפרס והוא מוותר &nbsp;על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">מימוש הפרס יכול שיעשה ובכפוף להצגת תעודת זהות ו/או והאישורים ככל שידרשו על ידי הזכה.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">אתר פרוגי &nbsp;ו/או מי מטעמה שומרות לעצמן את הזכות לשנות את אופן מימוש הפרס והודעה על כך תופיע בפרסומי קידום לפעילות בהתאם להיקף חשיפתם לציבור בכלי התקשורת. &nbsp;</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">אם וככל שזוכה לא היה זמין בעת שהוגדרה למימוש הפרס, כאמור בסעיף 1 לעיל, הוא לא יהא זכאי לחלף הפרס ו/או פרס אחר.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">כתנאי לקבלת הפרס, פרוגי &nbsp;רשאית לדרוש מהזוכה ו/או השותף לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה ו/או השותף על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה ו/או השותף, לפי העניין, זכאותו לפרס, מבלי שתהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי עורכת הפעילות.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">הזוכה אינו רשאי &nbsp;לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס, פרס חלופי או כל תחליף אחר.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">מובהר כי פרוגי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר למימוש הפרס ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושם.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">אתר פרוגי ו/או מי מטעמה שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים כפי שיפורט להלן:</p></li></ol><ul><ul><ul><li dir="rtl"><p dir="rtl">אי עמידה בהוראות תקנון זה או הפרת תנאיו.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו &nbsp;של הזוכה הטוען /או המוכרז כזוכה בפרס.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">סירוב מטעם הזוכה ו/או השותף לשתף פעולה עם סיקור הפרס ו/או הפרסום הנובע מטבעו וטיבו של הפרס.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת אתר פרוגי מראש ובכתב.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.</p></li></ul></ul></ul><p dir="rtl">פרסום שם ודמות הזוכה, פרטיו והודעה על הזכייה</p><ol start="27"><li dir="rtl"><p dir="rtl">כל משתתף מאשר כי מבין ומסכים לכך ששמו ופרטים מזהים אודותיו יזוהו במסגרת מימוש הפרס בשל טבעו טיבו. יובהר, אתר פרוגי &nbsp;ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את שם &nbsp;הזוכה והשותף, דמותם &nbsp;ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">מובהר, כי עובדת זכייתו של הזוכה עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט. בהשתתפותך בפעילות הינך מביעה את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והינך מוותרת על כל טענה נגד אתר פרוגי ו/או מי מטעמה בקשר לכך.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ו/או לפרסום שמו, פרטיו, דמותו והתוכן ששלח במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד פרוגי, בהקשר זה.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">בנוסף לאמור לעיל ניתנת לפרוגי הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם ל<a href="http://www.frogi.co.il/frogi/11.html" data-mce-href="http://www.frogi.co.il/frogi/11.html">מדיניות הפרטיות</a> של אתר פרוגי &nbsp;וזאת הן לצורך משלוח דיוורים ודברי פרסומת; והן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ( במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).</p></li></ol><p dir="rtl">מי רשאי להשתתף בפעילות</p><ol start="31"><li dir="rtl"><p dir="rtl">הפעילות פתוחה בפני גולשי פרוגי ולמעט עובדי פרוגי ובני משפחותיהם.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">פרוגי &nbsp;שומרת לעצמה &nbsp;את הזכות לשלול את הזכות להשתתף בפעילות באופן זמני או קבוע, ו/או את קבלת הפרס, &nbsp;אם על פי שקול דעתן הבלעדי הופרו ו/או נעשה ניסיון להפר תקנון זה או את תנאי השימוש הכלליים של פרוגי, וזאת מיד עם היוודע למי מהן דבר ההפרה כאמור, לפי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות להן על פי כל דין או תקנון זה, בגין אותה הפרה ו/או נזקיה.</p></li></ol><p dir="rtl">ביטול ו/או שינוי הפעילות</p><ol start="33"><li dir="rtl"><p dir="rtl">אתר פרוגי &nbsp;שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתר פרוגי רשאי לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, תאריך הפעילות, תקופתה או כל מועד המצוין בה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי באתר פרוגי.</p></li></ol><p dir="rtl">תנאים נוספים</p><ol start="35"><li dir="rtl"><p dir="rtl">השתתפותך בפעילות איננה מותנית בתשלום כלשהו (למעט הוצאות כספיות פרטיות הכרוכות במימוש הפרט כאמור לעיל, שהזוכה יידרש לשאת בהן במידה ויזכה בפעילות (כגון עלות שיחת הטלפון נשוא הפרס אם תידרש וכיוף,ב).</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">הפעילות ניתנת לשימוש על ידי המשתתף כמו שהיא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר פרוגי &nbsp;או מי מטעמה, בגין תכונות הפעילות, הוראותיה, מגבלותיה ודרך ניהולה.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">אתר פרוגי אינו מתחייב שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">מבלי לגרוע מהאמור ומאחר, יובהר כי שיבוש, מניעה או הפרעה כאמור, בין אם יחולו במערכותיה של אתר פרוגי, ובין אם יחולו במערכות של צד שלישי כלשהו, לא יקימו למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, אף אם בגינן, ימחקו ו/או לא יועלו לאוויר ו/או לא ישמרו תכנים ו/או פרטים, שהעבירו לצורך ו/או בקשר להשתתפותן בתחרות.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון &nbsp;ניתנת לפרוגי זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים ו/או הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">על הפעילות יחולו כללי מסירת התכנים לפרסום באתר כפי שמוצגים ב<a href="http://www.frogi.co.il/frogi/9726.html" data-mce-href="http://www.frogi.co.il/frogi/9726.html">הסכם למשלוח תכנים לפרוגי</a>, שמהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">אתר פרוגי רשאי לפסול תכנים לא ראויים, מפרי חוק וכיו"ב ו/או אשר זהות שולחיהם לא ניתנת לאימות. כמו כן, הנך מאשר כי נתת הסכמתך לבדיקת התוכן וכי ידוע לך כי פרוגי אינו מתחייב לפרסמו וכמו כן הינך נותן בזאת הסכמתך לשינויים ולעריכת התוכן, לעדכונו ולכל פעולה אחרת, ללא הגבלה ולכל שימוש שהוא, וזאת מבלי שיהיה בזכותה זו של פרוגי כדי לגרוע מאחריותך כאמור בתקנון זה ו/או כדי להטיל על אתר פרוגי אחריות כלשהיא בעניינים שהינם באחריותך על פי תקנון זה.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של פרוגי לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שפרוגי &nbsp;קיבלו מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל כולל תקנון זה, בלא קבלת הסכמתה של אתר פרוגי לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך, שמשלוח התוכן ו/או פרסומו מהווה מתן רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לפרוגי לשימוש כלשהו בתוכן לרבות פרסומו ו/או העמדתו לרשות הציבור באופן שכל אדם יוכל לצפות בו אותו ולהשתמש בו ו/או העברתו לצדדים שלישיים כמפורט בתקנון זה. כמו כן, כי ידוע לך והינך מסכים שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן/או פרסומו ו/או כל שימוש שייעשה בו על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. בנוסף, הינך מצהיר כי אין ולא תהיינה לך תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי אתר פרוגי בגין כל שימוש ופרסום התוכן. &nbsp;</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך והינך אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש שאתר פרוגי יעשה בתכנים שתעביר לשם השתתפותך בפעילות כאמור, לרבות מתן הרשאה בתכנים כאמור לאתר פרוגי על פי תקנון זה, והינך מתחייב לשפות את אתר פרוגי , עובדיה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, או הוצאה שייגרמו להם בגין טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה בשימוש בתוכן ו/או פרסומו.</p></li></ol><p dir="rtl">דין, שיפוט והתיישנות</p><ol start="45"><li dir="rtl"><p dir="rtl">דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן כל הכרעה בעל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.</p></li><li dir="rtl"><p dir="rtl">הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד אתר פרוגי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה ובחירת הזוכה במסגרתה. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף 43 לעיל.</p></li></ol><p dir="rtl">סופיות תנאי ההשתתפות</p><ol start="47"><li dir="rtl"><p dir="rtl">האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי אתר פרוגי &nbsp;ו/או האתר ו/או מי מטעמם ו/או על ידי כל גורם אחר.</p></li></ol><p dir="rtl">שאלות ובירורים</p><ol start="48"><li dir="rtl"><p dir="rtl">ניתן להפנות בבירורים ושאלות לגבי הפעילות בדואר אלקטרוני: <a href="mailto:info@frogi.co.il" data-mce-href="mailto:info@frogi.co.il">info@frogi.co.il</a></p></li></ol><p dir="rtl">הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה.</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><strong id="docs-internal-guid-357a82d4-e52e-3003-8567-596d89ff8953">&nbsp;</strong></p><table align="center" class="mce-item-table"><tbody><tr><td><div class="adbox"><div id="ads.300x250.3"><!-- ADS--></div></div></td></tr></tbody></table>