תקנון השתתפות במבצע "סוי לונה – עונה 2". מערכת

תקנון השתתפות במבצע "סוי לונה – עונה 2"

תקנון השתתפות במבצע "סוי לונה – עונה 2"

הוראות כלליות

פרוגי תקשורת בע"מ  (להלן: "פרוגי") תקיים בתקופת המבצע, כהגדרתה להלן, בעמוד פעילות ייעודי (להלן : "עמוד הפעילות") מבצע"סוי לונה - עונה 2" המבצע יבוצע בעמוד האינטסטגרם של פרוגי  (להלן: "עמוד פרוגי ") ויקודם בעמוד ה-  instagram (אינסטגרם ) של פרוגי.

 

 1. במסגרת המבצע יוזמנו הגולשים לקחת חלק בפעילות שבסופה יוכלו לזכות בפרס, והכול כמפורט להלן.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעילות ו/או שימוש שיעשה על ידי המשתתפים בתחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין פרוגי.
 3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 4. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין פרוגי, והשתתפות בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בתחרות. מובהר כי השתתפות בפעילות משמעותה אישור תנאי התקנון במלואם.
 6. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

ההשתתפות במבצע ותקופת המבצע

 1. במבצע רשאים להשתתף גולשים בעליאזרחות ישראלית אשר ישתתפו במבצע בהתאם לנוהלי תקנון זה (לעיל ולהלן: "המשתתפים").
 2. מובהר בזאת, כי ההשתתפות במבצע ו/או מימוש הפרסים מהווים הסכמה לתקנון זה על כל סעיפיו.
 3. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי פרוגי ועובדי חברת וולט דיסני ישראל בע"מ ("דיסני") וכל גורם מטעמם לרבות בני משפחותיהם והם לא יהיו זכאים לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה- "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד, אח/ות.
 4. המבצע יחל ביום שניה- 15.05.17 ויסתיים ביום שבת 20.05.17בחצות הלילה (להלן: "תקופת המבצע"). פרוגי  רשאית לשנות את תקופת המבצע, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

 

 1. כיצד משתתפים במבצע:

על המשתתפים לענות על שאלה בעמוד האינסטגרם של פרוגי: "ספרו לנו איזו דמות מסוי לונה הייתם רוצים להיות ולמה, ותייגו את @disneychannelil. 20 המשתתפים עם התשובות היצירתיות ביותר יזכו להגיע לאירוע הקרנה לפני כולם עם חבר/ה!"

13           הפרסים שיחולקו בפעילות:

הפרס: 10הזמנות זוגיות לאירוע הקרנת בכורה של הפרק הראשון הסדרה  שיתקיים בהרצליה ביום חמישי1.6.17 בשעה  18:00.

13.1. פרטים מדוייקים יימסרו טלפונית לזוכים.

13.2. מובהר כי לא ניתנת זכות בחירה בנוגע לפרס, וכי "פרוגי" ודיסני הן המחליטות הבלעדיות בנוגע לחלוקת הפרסים.

13.3. לפרוגי ולדיסני שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות את הפרסים ולהציע במקומם פרס חלופי אשר יהיה שווה ערך, ולמשתתפים לא תהא כל טענה בעניין זה כנגד ראש אחד או כנגד מי מטעמה.

13.4. הפרסים מיועדים לזוכים בלבד ואינם ניתן להמחאה או להעברה לאחר.

13.5. עד ליום 28 מאי 2017 ייצור נציג מטעם פרוגי או ראש אחד  יצור קשר עם הזוכים, יעדכנם בדבר הזכייה וימסור להם את פרטי המפגש  (כולל תאריך, שעה ומיקום מדוייקים). במידה והזוכה לא יענה עד ליום 25 מאי 2017, תהיה זכותנו להעביר את הזכייה לבא בתור.

14. תכנים ופרסומים

14.1. המשתתפים לא יעלו לעמוד הפעילות ו/או לעמוד ראש אחד  ו/או לעמוד הפרטי של משתתף אחר (בו מפורסמת התחרות) כל חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, הסתה או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים. המשתתפים לא יפרסמו ו/או יעלו לעמודי ה- facebookו/ או אינסטגרם תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.

14.2. המשתתפים לא יאספו ו/או יחשפו נתונים על משתתפים אחרים ולא יספקו מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתתפים לא יעלו לעמוד הפעילות ו/או לעמוד ראש אחד ו/או לעמודי המשתתפיםחומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום לראש אחד נזקים ו/או פגיעה ובכלל זה פגיעה בשם הטוב ובמוניטין.

14.3. פרוגי רשאית להפסיק פעילות ולהסיר מועמדות של משתתף אשר לא ימלא את המפורט לעיל ו/או שיפעל בכל דרך העשויה לפגוע אם בעקיפין או במישרין בה או במשתתפי המבצע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

 

הזכייה במבצע וסיקור הזכייה

 1. מובהר בזאת, כי אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להשתתף במבצע, אולם מובהר, כי ניתן לזכות בפרס אחד בלבד למשתתף.
 2. קביעת זהות הזוכים בתחרות ובפרסים תיעשה על ידי צוות שופטים שימונה על ידי מערכת  פרוגי וראש אחד (בשיתוף דיסני) ואינה תלויה במס' לייקים (סימוני "אהבתי") בפעילויות פייסבוק / אינסטגרם או בכמות משתתפים מרבית בפעילות ווטסאפ.  ההחלטה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 3. שימו לב: בעצם השתתפותכם במבצע זה, אתם, ובמקרה של קטינים – גם הוריכם/ אפוטרופוסיכם החוקיים, מסכימים לכללי מבצע זה ומאפשרים לראש אחד ו/או לדיסני ו/או למימטעמם לעשות שימוש בפרטים שמסרתם על מנת לפרסם את זכייתכם בפרס (ככל שתזכו) באתרים ו/או ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת, אם וככל שפרוגי  ו/או דיסני תחפוץ בכך ולסיקור של הזכיה ו/או מפגש המעריצים באתר ו/או עמוד הפייסבוק ו/או עמוד האינסטגרם, לפישיקול דעת בלעדי של פרוגי  ו/או דיסני.
 4. פרוגי  ו/או דיסני רשאים להתנות את הזכייה בפרס ו/או את מימושו בחתימה שלכם, ובמקרה של קטינים - של הוריכם ו/או אפוטרופוסיכם החוקיים, על כתב ויתור זכויות, בקשר לביצוע צילומים במהלךההקרנה והזכות של דיסני ו/או ראש אחד או פרוגי  ו/או מי מטעמם לבצע שימוש בהם.
 5. במהלך מפגש המעריצים מתחייבים הזוכים להשמע להוראות נציגי דיסני.
 6. הזוכים יגיעו להקרנה בכוחות עצמם ועל חשבונם ויישאו באחריות בלעדית לכל עלות והוצאה נוספת הקשורה לקבלת הפרס. במידת הצורך, יתבקשו הזוכים להגיע מלווים בהורה/אפוטרופוס (מצויידים בתעודת זהות) להקרנה ולאשר בחתימתם את קבלת הפרס (השתתפותם במפגש המעריצים) וסיקורה ופרסומה של ההקרנה ובכלל זה הזוכים בפעילות על ידי  פרוגי או וראשאחד ו/או דיסני.

 

אופן קבלת הפרסים

 1. נציג של פרוגי או ראש אחד ייצור קשר עם הזוכים ע"מ לתאם את אופן מימוש ו/או קבלת הפרס עד למועד המפורט בסעיף 13 לעיל.
 2. מובהר, כי פרוגי או וראש אחד ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרס או למי מטעמם, ובכלל זה לאופן מימוש הפרסים על ידי הזוכים ו/או לשביעות רצונם של הזוכים מהפרסים.

 

חוקיות

 1. פרוגי וראש אחד שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהוא במבצע, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף במבצע תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 2. פרוגי וראש אחד רשאית שלא למסור פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו, ו/או שפעל באמצעים שאינם כשרים וראויים, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע ו/או הוראות תקנון זה.

ויתור ופטור מאחריות

 1. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. פרוגי ו/או ראש אחד ו/או דיסני ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מן המשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה לרבות לעניין מימוש הפרסים.
 2. המשתתפים פוטרים בזאת את פרוגי ו/או ראש אחד ו/או דיסני ו/או מי מטעמם באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מזכייה או אי-זכיה בפרסים ו/או מימושם.
 3. פרוגי ו/או ראש אחד ו/או דיסני ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים על ידי המשתתפים, והם אינם אחראים לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר facebook ו/או אינסטגרם ובכלל זה בעמוד הפעילות, עמוד פרוגי, עמוד ראש אחד ועמודי המשתתפים בפעילות, ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתרfacebook ו/או אינסטגרם.
 4. פרוגי ו/או ראש אחד ו/או דיסני  ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים בקשר עם העלאת התחרות לאתר ה- facebook ו/או אינסטגרם, ו/או העלאת תכנים כלשהם לעמוד הפעילות, עמוד פרוגי, עמוד ראש אחד ועמודי המשתתפים בפעילות והאחריות כולה חלה על המשתתפים בתחרות באופן בלעדי.
 5. פרוגי ו/או ראש אחד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר facebookו/או אינסטגרם והם אינם מתחייבים כי השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל פרוגי ו/או ראש אחד ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה. פעילות האתר ובכלל זה עמוד הפעילות, עמוד פרוגי ו/או עמוד ראש אחד ועמודי המשתתפים בפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים וראש אחד אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 6. פרוגי ו/או ראש אחד שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע, על פי שיקול דעתם לרבות, אך לא רק במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, טעות, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע וכן שומרים לעצמם את הזכות לערוך את אותו שלב או חלק במבצע.
 7. ראש אחד רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, על פי שיקול דעתה המוחלט. על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת עמוד הפעילות ו/או בכל דרך אחרת אשר ימצאו לנכון.
 8. למשתתפים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהןינקוטראש אחד עקב כל שינוי ו/או תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשרלכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
 9. המשתתף בפעילותמסכים, מצהירומתחייב בזאת כי הוא פוטר אתראש אחדו/או דיסני מכל טענה ו/או תביעה ו/אודרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות.

 

שמירת פרטיות

 1. פרוג וראש אחד ישמורו על פרטיות הגולשים והמשתתפים ולא ימסורו פרטים מזהים אודות הגולשים והמשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י המשתתפים עצמם ו/או פרטים, מידע, הקלטותוצילומים המותרים לפרסום לפי תקנון זה (לרבות סיקור מפגש המעריצים)

כללי

 1. מובהר כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן כל הכרעה בעל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 33 לעיל, מובהר כי כל סכסוך ו/או חילוקי-דעות שיתגלעו בקשר לתקנון זה, בקשר לתקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ו/או בקשר לכל עניין הנובע ממנו, יהיו בסמכותה הבלעדית של הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו, ולאף ערכאה אחרת לא תהיה הסמכות לדון בו.
 3. הפעילות כפופה לתקנון זה, הנמצא לעיון באתר פרוגי בכתובת frogi.co.il   ובמשרדי פרוגי ברחוב נח מוזס 1, ראשון לציון, בימים א'-ה' בין השעות 9:30ל- 16:00.

לכבוד:

פרוגי  תקשורת בע"מ ("פרוגי") ו/או ראש אחד שותפה רשומה (ראש אחד) ו/או חברת וולט דיסני ישראל בע"מ ("החברה")

 

הנדון: ויתור זכויות והתחייבות

 

אני הח"מ, ____________________ ת.ז. ____________________, כהורה

 

ו/או אפוטרופוס חוקי של ילד/ה בשם ____________________ת.ז.___________

 

(להלן:"הילד"), מרח'____________________________________________ 

 

עיר_____________ טלפון:________________________

מאשר בחתימתי בזאת את הבאים, לאחר שקיבלתי לכך אישור גם מכל הורה ו/או אפוטרופוס חוקי נוסף של הילד:

 1. ידוע לי כי הילד זכה ו/או הוזמן להתלוות לזוכה במבצע שקיימתם והנני מסכים כי במסגרת הזכייה האמורה הילד ישתתף בהקרנה של הפרק הראשון של העונה השנייה של הסדרה "סוי לונה" במסגרת מבצע של פרוגי המתנהל באינסטגרם של פרוגי ("ההקרנה"), ובכפוף לכל האמור במסמך זה.
 2. קראתי את תקנון המבצע המפורסם בעמוד האינסטגרם ובאתר האינטרנט של פרוגי והנני מאשר ומקבל את הוראות ומגבלות התקנון. יובהר, כי אף נתתי מראש הסכמתי להשתתפות הילד במבצע זה, על כל הכרוך בהרשמה למבצע.
 3. ידוע לי כי ההקרנה עתיד להתקיים ביום חמישי בשעה 18:00 בהרצליה, אלא אם תודיעו לי על שינוי בפרטי ההקרנה. הנני מתחייב לשמור בסודיות את מיקום ושעת ההקרנה ולא להפיצם ברבים.   [מועד מדוייק יימסר ויירשם במסמך זה ע"י פרוגי לפני שיועבר לחתימת הזוכים ולמוזמניהם].
 4. ידוע לי כי תנאי להשתתפות בהקרנה הנו הגעה וחזרה עצמאיים של הילד להקרנה ומההקרנה במועד הנדרש, בליווי של הורה או אפוטרופוס חוקי של הילד או מלווה אחר של הילד שהנו מעל גיל 18 ("המלווה").
 5. הילד בלבד ישתתף בהקרנה (להבדיל מהמלווה) והוא ישמע להוראות נציגיכם שם.
 6. ידוע לי כי הילד רשאי לבצע צילום ו/או תיעוד של ההקרנה ובלבד שלא יעשה בכך כל שימוש מסחרי ו/או שאינו לצרכים אישיים ואני אדאג לכך.
 7. מבלי לפגוע באמור בתקנון, יודגש כי השתתפות הילד בהקרנה מהווה את הסכמתי והסכמת כל אחראי חוקי של הילד לכך שכל צילום ו/או הקלטה ו/או תיעוד של הילד בקשר להקרנה, וכל ביטוי של רעיון ו/אומידע ו/או הצעה וכל חומר אחר שיימסר על ידי הילד והמלווה בהקרנה (להלן:"החומרים") יהיו בבעלות מלאה שלכם. אתם תהיו רשאים להשתמש בחומרים ו/או בחלק מהם, בכל צורה ואופןלפי שיקול דעתכםהבלעדי,בכל מקום ובכל זמן, ללא הגבלה (לרבות: כבלים, לווין, אינטרנט, סלולר, וידאו וכד') וכן תהיה בידכם הזכות לבצע כל שינוי בהם (לרבות עריכתם ו/או שימוש בחלקם בלבד). אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מצדכם לאיסוף חומרים כאמור ו/או לעשיית שימוש בהם. התרת שימוש בחומרים על ידי כאמור מהווה המחאת זכויות לטובתכם מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק זכויות יוצרים, מבצעים וזכויות מוסריות, והכל ללא כל תמורה ו/או פיצוי ו/או התחייבות מצדכם. ידוע לי כי אינכם מתחייבים להעניק קרדיט ו/או כל דבר אחר תמורת החומרים.
 8. הריני מאשר את פרסום השם, הפרטים, התמונה וכל נתון שמסר לכם הילד ו/או המלווה במסגרת המבצע, בכל מדיה, אמצעי ודרך, אם וככל שאתם ו/או מי מטעמכם יבחר לפרסם אותם ו/או איזה מהם.
 9. אין ולא תהיה לילד ו/או לכל אחראי חוקי על הילד ו/או למי מטעמם כל תביעה ו/או דרישה כנגדכם ו/או כנגד מי מטעמכם, בכל הקשור להקרנה ולא נהיה זכאים לתשלום, תמלוגים, הטבה, תמורה, קרדיט או כל התחייבות מעמכם.
 10. אין ולא תהיינה לי ו/או לילד ו/או לכל אחראי חוקי על הילד ו/או למי מטעמנו כל תביעה ו/או דרישה, מכם ו/או מעובדיכם ו/או מכל חברה בת ו/או אם ו/או כזו הקשורה אליכם  ו/או מי מטעמכם, בכל הקשור לחומרים ו/או לשימוש בהם ו/או למבצע האמור (לרבות פרסום פרטי הילד ו/או תמונותיו וכיוצ"ב).

 

ולראייה באתי על החתום היום ________________, חתימה:___________________

 

* יש לצרף לטופס זה צילום תעודה מזהה של ההורה/האפוטרופוס החותם (הכולל ספח בו מופיעים פרטי

   הילד)

 

תגובות