תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "משפיעני הרשת של החממה" . מערכת

תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "משפיעני הרשת של החממה"

תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "משפיעני הרשת של החממה"  


ברוכים הבאים לפעילות " משפיעני הרשת של החממה 2017" (להלן: "הפעילות").

הפעילות מנוהלת על ידי  אתר פרוגי המנוהל ומתופעל על ידי פרוגי תקשורת בע"מ (להלן: "פרוגי", בעמוד פעילות שבאתר פרוגי (להלן: "עמוד הפעילות" או-"אתר פרוגי").

הפרס במסגרת הפעילות, הינו מתנת הפקת הסדרה (להלן: "מעניקת הפרס"). 

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי הקישור ולמדיניות הפרטיות של  פרוגי הניתנים לעיון גם באמצעות ה-hyperlink הנ"ל (או בקישורים אליהם, המצויים בעמוד הבית של  פרוגי) וכן התנאים והמגבלות של אתר ו/או אפליקציית האינסטגרם (להלן ולעיתים: "אינסטגרם") כפי שמפורסמים בהם, ולכן הנך מתבקש לקרוא ולפעול על פיהם בהתאם.

בכל סתירה בין מסמכי תנאי השימוש השונים, יחול ותינתן עדיפות לתנאים המפורטים בתקנון זה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מהי הפעילות

 1. במסגרת הפעילות אנחנו נזמין את הגולשים לכתוב באנגלית: מדוע הצופים מסביב לעולם צריכים לצפות בסדרה החממה ולתייג את הפוסט תחת ההאשטאג greenhousacadmy# (המתייג ו/או המצולמים בתמונה יכונו להלן בהתאמה: "המשתתף" או "המשתתפים"). 

התיוג (ההאשטאג) הנדרש של התמונה הינו: greenhousacadmy# ו-@frogifrogi.

התוכן שתתויג כאמור על ידי המשתתפים, תכונה להלן ולעיתים: "התוכן" או "התכנים".

 1. יודגש כי משתתפים שלא תייגו תמונתם באמצעות ההאשטאג המדויק, לא ישתתפו בפעילות.

 2. חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בפעילות.

 3. ניתן להשתתף בפעילות במהלך כל תקופת הפעילות, החל מיום ה-24 לאוגוסט 2017 בשעה 10:30 ועד ליום ה-27 באוגוסט בשעה 11:00 (להלן: "תקופת הפעילות").

 4. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות להאריך או לקצר את מועד הפעילות בהתאם לשיקוליה ולפרסם על כך הודעה מתאימה.

הפרס ואופן הודעה על זכייה

 1. בתום תקופת הפעילות, אנשי מערכת מטעם אתר פרוגי  תבחר זוכה שתייג את התמונה המוצלחת ביותר, מבחינת מקוריות, יצירתיות וייחודיות. 

 2. שם הזוכה יעבור למעניקת הפרס, בתום תקופת מעניקת הפרס, כהגדרתה להלן, מתחייבת לספק את הפרסים לזוכים, הכוללים:

 3. הפרס ותנאיו הינם:

  1. הזוכים יזכו בכניסה זוגית למפגש עם יוצר הסדרה גיורא חמיצר וצפייה בפרק הראשון של החממה בגרסה העולמית לפני כולם. 

   1. הפרס אינו כולל הסעות אל מקום המפגש והצפיה/מזון/שתיה והוצאות נלוות דומות למימוש הפרס.

   2. המפגש המתוכנן יתקיים בתל אביב ב-30 לאוגוסט. 

 4. פרוגי  לא תישא בכל אחריות במקרה של תקלה בתיוג התמונה הזוכה ו/או העדר בדיקה, אף אם וכתוצאה מכך, לא עלה בידי הזוכה לממש הפרס.

 5. במידה ולא מימשת את הפרס נשוא זכייתך ככל שתזכה בפעילות, עד למועד פקיעתו כאמור, לא תהא זכאי לכל תחליף זכייה כספי ו/או אחר ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי יפרוגי ו/או מי מטעמה.

 6. הנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירתו של הזוכה במסגרת הפעילות.

 7. בעצם השתתפותך כאמור בפעילות, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך מבין את האמור בו, מסכים להוראותיו ועומד בכל התנאים המפורטים בו.

 8. שולח התוכן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תמורה בעבור השתתפותו בפעילות.

 9. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמותיהם, דמותם ופרטיהם של המשתתפים ו/או הזוכה, לפרסום באתר, בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון. מובהר, כי פרסומים כאמור עשוי שיעשו באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של הפעילות או החברות המנהלות את הפעילות. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו, פרטיו, דמותו והתצלום שתייג במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד פרוגי בהקשר זה.

 10. פרוגי ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

   • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

   • הזוכה ביצע עבירה במהלך הפעילות.

   • סירוב הזוכה למסירת כל פרטיו ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.

   • סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.

   • הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם

מעניקת הפרסים ו/או פרוגי תקשורת.

   • הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.

   • הזוכה הינו קטין והורהו ו/או האפוטרופוס שלו סירובו למימושו את הפרס.

   • הזוכה הינו מי אשר מימוש הפרס תוי בהסכמה מצד שלישי, והוא מסרב לתיתה.

   • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

   • הפרת תקנון זה.

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר ומוסכם בזאת כי לפרוגי  שיקול דעת בלעדי לבטל את זכייתו של משתתף ו/או להפסיק את השתתפותו של משתתף באם קיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי משתתף וזאת מבלי לגרוע ו/או להוות ויתור על כל  סעד אשר קיים לפרוגי  כנגדו ו/או מי מטעמו ומבלי שמוטלת על פרוגי  כל חובה לנמק החלטתה כאמור. המשתתף מוותר בזאת להסרת כל ספק, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי פרוגי ו/או מי מטעמה.

מתן פרטים

 1. בנוסף לאמור לעיל ניתנת לפרוגי  הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר פרוגי בכתובת וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).

מי רשאי להשתתף בפעילות

 1. הפעילות פתוחה בפני כל מי  שירצה להשתתף בה מגיל 16, למעט עובדי וכתבי פרוגי. וכן מנהליהם ובני משפחותיהם.

 2. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בפעילות באופן זמני או קבוע,  אם על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים של ynet, וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתן הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות להן על פי כל דין או הסכם.

ביטול הפעילות

 1. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרוגי רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי הפעילות, תקופת הפעילות ו/או מועדיה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יפורסם על ידי פרוגי במסגרת הקידומים לפעילות וזאת ככל הניתן בסמוך התרחשותם.

תנאים נוספים

 1. השתתפותך בפעילות איננה מותנית בתשלום מצידך ו/או מזכה אותך בתשלום כלשהו. הפעילות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהיא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרוגי ו/או מי מטעמה, בגין תכונות הפעילות, הוראותיה, מגבלותיה ודרך ניהולה. פרוגי אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר. האמור בסעיף זה חל ביחס לפעילות המתנהלת גם באתר ynet שמבוסס כידוע על מערכות טכנולוגיות וממילא ביחס לאפליקציית ו/או אתר האינסטגרם ואפשרויות התיוג במסגרת האינסטגרם.

 2. הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר ומועד ו/או מגבלות מועדי מימושו אינו ניתן להארכה.

 3. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לפרוגי זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בפעילות ו/או הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם.

אחריות

 1. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את פרוגי ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה.

 2. יובהר בפרט, כי פרוגי ו/או מי מטעמה אינם  נושאים באחריות מכל סוג ומין שהם ביחס לפרס, איכותו אספקתו ו/או טיבו ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך, למלווה, ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בו ומימושו.

 3. כמו כן, פרוגי ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך בקשר עם מימוש הפרס לרבות נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם פעילות זו.

 4. הנך מתחייב לשפות את פרוגי , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד סבירים) שיגרמו ו/או יופנו כלפיה בהתאמה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין את תנאי תקנון זה ו/או תנאי שימוש אחרים שחלים על הפעילות, כמפורט במבוא לתקנון זה.

 5. מבלי לגרוע מהאמור, היה ותוכן שתנסה לפרסם באינסטגרם יפסל ו/או ידווח וכתוצאה מכך יוסר מהפעילו וזא בין היתר מחמת אי עמידתו במדיניות התוכן של אינסטגרם, לא תהא לך בקשר עם כך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פרוגי ו/או מעניקת הפרסים.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם וקשורים בפעילות זו, הנם רכושה הבלעדי של פרוגי לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שפרוגי מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פרוגי לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.

 2. פרוגי רשאית להציג את התכנים, מעת לעת, באתרי האינטרנט שבבעלותה ו/או בניהולה, בעמודי הפעילות ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום הפעילות) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

 3. בהקשר זה, הינך מאשר שכל התכנים שתייגת הם בבעלותך הבלעדית ו/או שהינך בעל רשיון בהם לצורך עמידתך בתנאי תקנון ופעילות אלה. כמו כן, הינך מאשר שידוע לך כי תיוג התכנים מהווה רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בתכנים כאמור על ידי פרוגי , וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא פרוגי לנכון, ומתיר לפרוגי לעשות בתכנים כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.

 4. פרוגי תהא רשאית לוודא את זהות מתייגי התכנים, בכל שלב ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות פנייה באמצעות חשבון האינסטגרם של המשתתפים. זכותה כאמור של פרוגי , לא תגרע מאחריותך על פי תקנון זה למקוריותה של התמונה וזכותך בה.

 5. כמו כן, ידוע לך ואתה מסכים, שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התכנים שתייגת, וכן כי פרוגי תקשורת אינה מתחייבת לפרסם את שמך כמקור החומר (למעט תיוג חוזר של התמונה ו/או פרסום קרדיט לתכנים על בסיס שמך באפליקציית האינסטגרם), כמו כן, שפרוגי איננה מתחייבת לפרסם התכנים או חלקם במידה ואלה אינם עומדים במדיניות התוכן של אתר Ynet וזאת אף אם התכנים עומדים במדיניות התוכן של אינסטגרם. למותר לציין שפרוגי איננה אחראית למקרים שבהם תכנים שתייגת לשם השתתפותך בפעילות, נפסלו ו/או דווחו וכתוצאה מכך פרסומם נפסל בהתאם למדיניות התוכן של אינסטגרם.

 6. הינך מתחייב לשפות את פרוגי , עובדיהן או מי מטעמן בגין כל נזק, או הוצאה שייגרמו להם בגין טענה ו/או תביעה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה בפעולה ו/או מחדל מצידך בניגוד לאמור בתקנון זה ובפרט במידה ותייגת תוכן לצורך השתתפות בפעילות, אשר אינך הבעלים המלא בו ו/או שהוא הועתק מאדם אחר ו/או מפרסום מוקדם ואחר ו/או שבמהותו הוא משתמש בפרטים של צדדים שלישיים.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד פרוגי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי פרוגי ו/או האתר ו/או מי מטעמה ו/או על ידי כל גורם אחר. פרוגי רשאית לשנות את תנאי תקנון זה והודעה בדבר השינוי תפורסם כאמור בלשונית הפעילות והשינוי יכנס לתוקפו במועד פרסומו כאמור.

שאלות ובירורים

 1. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת service@y-i.co.il.

 

הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה.

***