תקנון השתתפות במבצע "מפגש מעריצים של ג'ושוע ראש".

תקנון השתתפות במבצע "מפגש מעריצים של ג'ושוע ראש"

תקנון השתתפות במבצע "מפגש מעריצים של ג'ושוע ראש"

 הוראות כלליות

פרוגי תקשורת בע"מ (להלן: "פרוגי") תקיים בתקופת המבצע, כהגדרתה להלן, בעמוד פעילות ייעודי (להלן : "עמוד הפעילות") מבצע"מפגש מעריצים של ג'ושוע ראש" המבצע יבוצעבעמודהאינטסטגרם של פרוגי (להלן: "עמוד פרוגי").

 

 1. במסגרת המבצע יוזמנו הגולשים לקחת חלק בפעילות שבסופה יוכלו לזכות בפרס, והכול כמפורט להלן.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעילות ו/או שימוש שיעשה על ידי המשתתפים בתחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין פרוגי.
 3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 4. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין פרוגי, והשתתפות בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בתחרות. מובהר כי השתתפות בפעילות משמעותה אישור תנאי התקנון במלואם.
 6. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

ההשתתפות במבצע ותקופת המבצע

 1. במבצע רשאים להשתתף גולשים אשר ישתתפו במבצע בהתאם לנוהלי תקנון זה (לעיל ולהלן: "המשתתפים").
 2. מובהר בזאת, כי ההשתתפות במבצע ו/או מימוש הפרסים מהווים הסכמה לתקנון זה על כל סעיפיו.
 3. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי פרוגי ועובדי חברת וולט דיסני ישראל בע"מ ("דיסני") וכל גורם מטעמם לרבות בני משפחותיהם והם לא יהיו זכאים לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה- "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד, אח/ות.
 4. המבצע יחל ביום רביעי_בשעה 17:00 ויסתיים ביום ראשון  בשעה 17:00(להלן: "תקופת המבצע"). פרוגי רשאית לשנות את תקופת המבצע, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

 

 1. כיצד משתתפים במבצע:

על המשתתפים לענות על שאלה בעמוד האינסטגרם של פרוגי: "ספרו לנו איזו שאלה תרצו לשאול את ג'ושוע ראש - ואולי תזכו לשאול אותו באופן אישי במפגש מעריצים מיוחד". 15 המשתתפים עם התשובות היצירתיות ביותר יזכו להגיע לאירוע מפגש מעריצים לפני כולם עם חבר/ה!" הפרסים שיחולקו בפעילות:

הפרס:15הזמנות זוגיות לאירוע מפגש המעריצים שדיסני מקיימת, כולל הקרנה של פרק חדש בסדרה "אנדי", שיתקיים בביום 25/3/18  בעיר הרצליה . פרטים מדוייקים יימסרו טלפונית לזוכים.מובהר כי לא ניתנת זכות בחירה בנוגע לפרס, וכי "פרוגי" ודיסני הן המחליטות הבלעדיות בנוגע לחלוקת הפרסים.

13.1     היה וג'ושוע יבטל הגעתו ארצה מכל סיבה שהיא ו/או את השתתפותו בארוע, לא תהא לזוכים ו/או מי מטעמם המוזמנים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך כלפי פרוגי ו/או דיסני ו/או מי מטעמן.

13.2     הפרסים מיועדים לזוכים בלבד ואינם ניתן להמחאה או להעברה לאחר.

13.3     עד ליום  19 במרץ 2018 ייצור נציג מטעם פרוגי קשרעםהזוכים,יעדכנם בדבר הזכייה וימסור להם את פרטי המפגש  (כולל תאריך, שעה ומיקום מדוייקים). במידה והזוכה לא יענה עד ליום 21במרץ 2018, תהיה זכותנו להעביר את הזכייה לבא בתור.

14           תכנים ופרסומים

14.1     המשתתפים לא ישלחו לצורך השתתפותם בפעילותו/או בעמוד פרוגי באינסטרםו/או לעמוד הפרטי של משתתף אחר (בו מפורסמת התחרות) כל חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, הסתה או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. האמור לעיל יחול גם ביחס להעלאת תכנים על ידי המשתתפים לעמודי ה- אינסטגרם המקושרים פעילותו /או פרוגי ו/ או דיסני.

14.2     המשתתפים לא יאספו ו/או יחשפו נתונים על משתתפים אחרים ולא יספקו מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתתפים לא יעלו לעמוד הפעילות ו/או לעמוד פרוגי ו/או לעמודי המשתתפים חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום לפרוגי נזקים ו/או פגיעה ובכלל זה פגיעה בשם הטוב ובמוניטין.

פרוגי רשאית להפסיק פעילות ולהסיר מועמדות של משתתף אשר לא ימלא את המפורט לעיל ו/או שיפעל בכל דרך העשויה לפגוע אם בעקיפין או במישרין בה או במשתתפי המבצע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

 

הזכייה במבצע וסיקור הזכייה

 1. ניתן לזכות בפרס אחד בלבד למשתתף.
 2. קביעת זהות הזוכים בתחרות ובפרסים תיעשה על ידי צוות שופטים שימונה על ידי מערכת פרוגי ואינה תלויה במס' לייקים (סימוני "אהבתי") בפעילויות אינסטגרם.  ההחלטה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 3. שימו לב: בעצם השתתפותכם במבצע זה, אתם, ובמקרה של קטינים – גם הוריכם/ אפוטרופוסים החוקיים, מסכימים לכללי מבצע זה ומאפשרים לפרוגי ו/או לדיסני ו/או למי מטעמם לעשות שימוש בפרטים שמסרתם על מנת לפרסם את זכייתכם בפרס (ככל שתזכו) באתרים ו/או ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת, אם וככל שפרוגי ו/או דיסניתחפוץ בכך ולסיקור של הזכיה ו/או מפגש המעריצים באתר ו/או עמוד הפייסבוק ו/או עמוד האינסטגרם, לפי שיקול דעת בלעדי של פרוגי ו/או דיסני.
 4. הזכייה בפרס ומימושו מותנית בחתימה שלכם, ובמקרה של קטינים - של הוריכם ו/או אפוטרופוסיכם החוקיים, על כתב ויתור זכויות בנוסח המצורף לתקנון זה , הכולל, בין היתר, הסכמות לגבי ביצוע צילומים והקלטות במהלך מפגש המעריצים  והזכות של דיסני ו/או פרוגי ו/או מי מטעמם לבצע שימוש בהם.
 5. במהלך מפגש המעריצים מתחייבים הזוכים להשמע להוראות נציגי דיסני.
 6. הזוכים יגיעו למפגש המעריצים בכוחות עצמם ועל חשבונם ויישאו באחריות בלעדית לכל עלות והוצאה נוספת הקשורה לקבלת הפרס.

 

אופן קבלת הפרסים

 1. נציג של פרוגי ייצור קשר עם הזוכים ע"מ לתאם את אופן מימוש ו/או קבלת הפרס עד למועד המפורט בסעיף 13.4 לעיל וכן את החתימה על כתב וויתור הזכויות כנדרש.
 2. מובהר, כי פרוגי ו/או דיסני ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרס או למי מטעמם, ובכלל זה לאופן מימוש הפרסים על ידי הזוכים ו/או לשביעות רצונם של הזוכים מהפרסים.

 

חוקיות

 1. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהוא במבצע, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף במבצע תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 2. פרוגי רשאית שלא למסור פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו, ו/או שפעל באמצעים שאינם כשרים וראויים, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע ו/או הוראות תקנון זה.

 

 

ויתור ופטור מאחריות

 1. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. פרוגי ו/או דיסני ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מן המשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה לרבות לעניין מימוש הפרסים.
 2. המשתתפים פוטרים בזאת את פרוגי ו/או דיסני ו/או מי מטעמם באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מזכייה או אי-זכיה בפרסים ו/או מימושם.
 3. הינך מתחייב כי התוכן שתשלח (שאלה לג'ושוע) במסגרת השתתפותך בפעילות, הינו בבעלותך וחובר על ידך באופן מקורי ובלעדי לא העתקה ולכן בכוחך לאפשר לפרוגי ו/או דיסני ו/או מי מטעמן להשתמש בתכנים אלה במסגר הפעילות ו/או בפרסומים מקושרים שיקדמו הפעילות  ו/או את המפגש עם ג'ושוע ו/או ההקרנה של הפרק החדש בסדרה "אנדי". ויובהר, פרוגי ו/או דיסני ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים על ידי המשתתפים, והם אינם אחראים לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התוכן שהמשתתפים שלחו / ישלחו לצורך השתתפותם בפעילות ובפרט אלה שיוצגו בעמודי הפעילות באתר ו/או באינסטגרם , עמוד פרוגי ו/או עמודי המשתתפים בפעילות.
 4. פרוגי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר ו/או אינסטגרם ו/או פרוגי ו/או דיסני ו/או מי מטעמן והם אינם מתחייבים כי השירותים הניתנים באלה, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, ו/או לתקלות בשמירת המידע הנוגע למשתתפים ו/או התכנים ששלחו בעת שלקחו חלק בפעילות. פעילותיהם של המדיות כאמור תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ופרוגי אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 5. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע, על פי שיקול דעתם לרבות, אך לא רק במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, טעות, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע וכן שומרים לעצמם את הזכות לערוך את אותו שלב או חלק במבצע.
 6. פרוגי רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, על פי שיקול דעתה המוחלט. על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת עמוד הפעילות ו/או בכל דרך אחרת שפרוגי  תמצא לנכון.
 7. למשתתפים,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תינקוט פרוגי עקב כל שינוי ו/או תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
 8. המשתתף בפעילות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את פרוגי ו/או דיסני מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות.

 

 

שמירת פרטיות

 1. פרוגי תשמור על פרטיות הגולשים והמשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים והמשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י המשתתפים עצמם ו/או פרטים, מידע, הקלטות וצילומים המותרים לפרסום לפי תקנון זה (לרבות סיקור מפגש המעריצים).
 2. לפרוגי נתונה הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמשים בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר פרוגי וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ( במקרה זה הנתונים לא יתייחסו באופן אישי לאדם כלשהו ולא יזהו אותו). את תנאי מדיניות הפרטיות ניתן לראות  בכתובת(https://www.frogi.co.il/frogi/11.html)

 

 

כללי

 1. מובהר כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן כל הכרעה בעל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 33 לעיל, מובהר כי כל סכסוך ו/או חילוקי-דעות שיתגלעו בקשר לתקנון זה, בקשר לתקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ו/או בקשר לכל עניין הנובע ממנו, יהיו בסמכותה הבלעדית של הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו, ולאף ערכאה אחרת לא תהיה הסמכות לדון בו.
 3. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לפרוגי באמצעות דואר אלקטרוני בכתובתINFO@FROGI.CO.IL        

 ------------------------------------------------------------------------------------------

לכבוד:פרוגי  תקשורת בע"מ ("פרוגי") ו/או חברת וולט דיסני ישראל בע"מ ("החברה")

 

הנדון: ויתור זכויות והתחייבות

 

אני הח"מ, _____ _______________ ת.ז. ___________________, כהורה ו/או

 

אפוטרופוס חוקי של ילד/ה בשם_________________ת.ז.____ _______(להלן:"הילד"),

 

מרח'_______________________, עיר_____________ טלפון:________________ מאשר בחתימתי בזאת את הבאים, לאחר שקיבלתי לכך אישור גם מכל הורה ו/או אפוטרופוס חוקי נוסף של הילד:

 1. ידוע לי כי הילד זכה ו/או הוזמן להתלוות לזוכה במבצע של של פרוגי המתנהל בעמוד אינסטגרם של פרוגי, והנני מסכים כי במסגרת הזכייה האמורה הילד ישתתף באירוע הכולל הקרנה של פרק מהסדרה "אנדי" בהשתתפות "ג'ושוע ראש" ("האירוע"), בכפוף לכל האמור במסמך זה.
 2. קראתי את תקנון המבצע המפורסם בעמוד האינסטגרם ובאתר האינטרנט של פרוגי והנני מאשר ומקבל את הוראות ומגבלות התקנון. יובהר, כי אף נתתי מראש הסכמתי להשתתפות הילד במבצע זה, על כל הכרוך בהרשמה למבצע.
 3. ידוע לי כי האירוע  עתיד להתקיים ביום 25/3/18 בעיר הרצליה אלא אם תודיעו לי על שינוי בפרטי האירוע. הנני מתחייב לשמור בסודיות את מיקום ושעת האירוע ולא להפיצם ברבים.
 4. ידוע לי כי ההגעה לאירוע הינה עצמאית של הילד הזוכה וכל אורח שיתלווה אליו במסגרת ההזמנה הזוגית. משכך האחריות להגעה לאירוע חלה על הח"מ או מלווה אחר של הילד שהנו מעל גיל 18 ("המלווה הבגיר").
 5. הילד בלבד ישתתף בהקרנה (להבדיל מהמלווה הבגיר) והוא ישמע להוראות נציגיכם שם.
 6. ידוע לי כי הילד רשאי לבצע צילום ו/או תיעוד של האירוע ובלבד שלא יעשה בכך כל שימוש מסחרי ו/או שאינו לצרכים אישיים ואני אדאג לכך.
 7. מבלי לפגוע באמור בתקנון, יודגש כי השתתפות הילד באירוע מהווה את הסכמתי והסכמת כל אחראי חוקי של הילד לכך שכל צילום ו/או הקלטה ו/או תיעוד של הילד בקשר לאירוע, וכל ביטוי של רעיון ו/או מידע ו/או הצעה וכל חומר אחר שיימסר על ידי הילד באירוע (להלן:"החומרים") יהיו בבעלות מלאה שלכם. אתם תהיו רשאים להשתמש בחומרים ו/או בחלק מהם, בכל צורה ואופ ןלפי שיקול דעתכם הבלעדי,בכל מקום ובכל זמן, ללא הגבלה (לרבות: כבלים, לווין, אינטרנט, סלולר, וידאו וכד') וכן תהיה בידכם הזכות לבצע כל שינוי בהם (לרבות עריכתם ו/או שימוש בחלקם בלבד). אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מצדכם לאיסוף חומרים כאמור ו/או לעשיית שימוש בהם. התרת שימוש בחומרים על ידי כאמור מהווה המחאת זכויות לטובתכם מכל מין וסוג שהוא (ובמקום שלא ניתן לבצע המחאה לפי דין יש לראול בהוראתי זו משום ויתור זכויות), לרבות אך לא רק זכויות יוצרים, מבצעים וזכויות מוסריות, והכל ללא כל תמורה ו/או פיצוי ו/או התחייבות מצדכם. ידוע לי כי אינכם מתחייבים להעניק קרדיט ו/או כל דבר אחר תמורת החומרים.
 8. הריני מאשר את פרסום השם, הפרטים, התמונה וכל נתון שמסר לכם הילד ו/או המלווה הבגיר במסגרת המבצע, בכל מדיה, אמצעי ודרך, אם וככל שאתם ו/או מי מטעמכם יבחר לפרסם אותם ו/או איזה מהם.
 9. אין ולא תהיה לילד ו/או לכל אחראי חוקי על הילד ו/או למי מטעמם כל תביעה ו/או דרישה כנגדכם ו/או כנגד מי מטעמכם, בכל הקשור לאירוע ולא נהיה זכאים לתשלום, תמלוגים, הטבה, תמורה, קרדיט או כל התחייבות מעמכם.
 10. אין ולא תהיינה לי ו/או לילד ו/או לכל אחראי חוקי על הילד ו/או למי מטעמנו כל תביעה ו/או דרישה, מכם ו/או מעובדיכם ו/או מכל חברה בת ו/או אם ו/או כזו הקשורה אליכם  ו/או מי מטעמכם, בכל הקשור לחומרים ו/או לשימוש בהם ו/או למבצע האמור (לרבות פרסום פרטי הילד ו/או תמונותיו וכיוצ"ב).

 

ולראייה באתי על החתום היום ________________, חתימה:__________________

* יש לצרף לטופס זה צילום תעודה מזהה של ההורה/האפוטרופוס החותם (הכולל ספח עם פרטי הילד

 

 

 

 

 

 

 

תגובות