תקנון פעילות קליפ שירן סנדל. מערכת

תקנון פעילות קליפ שירן סנדל

תקנון השתתפות במבצע "קבלת הקליפ של שירן סנדל בבכורה"

 הוראות כלליות

פרוגי תקשורת בע"מ (להלן: "פרוגי") תקיים בתקופת המבצע, כהגדרתה להלן, בעמוד פעילות ייעודי (להלן : "עמוד הפעילות") מבצע "קבלת הקליפ של שירן סנדל בבכורה" המבצע יבוצע בעמוד האינטסטגרם של פרוגי (להלן: "עמוד פרוגי").

 

 1. במסגרת המבצע יוזמנו הגולשים לקחת חלק בפעילות שבסופה יוכלו לזכות בפרס, והכול כמפורט להלן.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעילות ו/או שימוש שיעשה על ידי המשתתפים בתחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין פרוגי.
 3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
 4. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין פרוגי, והשתתפות בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בתחרות. מובהר כי השתתפות בפעילות משמעותה אישור תנאי התקנון במלואם.
 6. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

ההשתתפות במבצע ותקופת המבצע

 1. במבצע רשאים להשתתף גולשים אשר ישתתפו במבצע בהתאם לנוהלי תקנון זה (לעיל ולהלן: "המשתתפים").
 2. מובהר בזאת, כי ההשתתפות במבצע ו/או מימוש הפרסים מהווים הסכמה לתקנון זה על כל סעיפיו.
 3. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי פרוגי וכל גורם מטעמם לרבות בני משפחותיהם והם לא יהיו זכאים לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה- "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד, אח/ות.
 4. המבצע יחל ביום רביעי 9.5.18 בשעה 10:00 ויסתיים ביום ראשון 13.5.18 בשעה 18:00 (להלן: "תקופת המבצע"). פרוגי רשאית לשנות את תקופת המבצע, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
 1. כיצד משתתפים במבצע:

על המשתתפים לענות על שאלה בעמוד האינסטגרם של פרוגי: "ספרו לנו עם מי הכי הייתם רוצים להישאר ולמה?". 15 המשתתפים עם התשובות היצירתיות ביותר יזכו לקבל ישירות לנייד בבכורה את הקליפ של שירן סנדל ואילו הגולש היצירתי ביותר מבין ה-15 יזכה לקבל בנוסף סרטון מצולם ומוקדש אישית לזוכה. הפרסים שיחולקו בפעילות:

הפרס: קבלת בכורה את הקליפ של שירן סנדל לנייד ואילו הגולש היצירתי ביותר מבין ה-15 יזכה לקבל בנוסף סרטון מצולם ומוקדש אישית לזוכה. פרטים מדוייקים יימסרו טלפונית לזוכים. מובהר כי לא ניתנת זכות בחירה בנוגע לפרס, וכי "פרוגי" ואנשי הצוות של שירן הם המחליטים הבלעדיים בנוגע לחלוקת הפרסים.

13.1     היה והפרס יבוטל מכל סיבה שהיא, לא תהא לזוכים ו/או מי מטעמם המוזמנים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך כלפי פרוגי ו/או אנשי הצוות של שירן ו/או מי מטעמן.

13.2     הפרסים מיועדים לזוכים בלבד ואינם ניתן להמחאה או להעברה לאחר.

13.3     עד ליום  14.5.18 ייצור נציג מטעם פרוגי קשר עם הזוכים,יעדכנם בדבר הזכייה וימסור להם את פרטי הזכייה. במידה והזוכה לא יענה עד ליום 15.5.18, תהיה זכותנו להעביר את הזכייה לבא בתור.

14           תכנים ופרסומים

14.1     המשתתפים לא ישלחו לצורך השתתפותם בפעילותו/או בעמוד פרוגי באינסטרםו/או לעמוד הפרטי של משתתף אחר (בו מפורסמת התחרות) כל חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, הסתה או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. האמור לעיל יחול גם ביחס להעלאת תכנים על ידי המשתתפים לעמודי ה- אינסטגרם המקושרים פעילותו /או פרוגי ו/ או נתנאל מויאל יחסי ציבור.

14.2     המשתתפים לא יאספו ו/או יחשפו נתונים על משתתפים אחרים ולא יספקו מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן המשתתפים לא יעלו לעמוד הפעילות ו/או לעמוד פרוגי ו/או לעמודי המשתתפים חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהגו בכל דרך העלולה לגרום לפרוגי נזקים ו/או פגיעה ובכלל זה פגיעה בשם הטוב ובמוניטין.

פרוגי רשאית להפסיק פעילות ולהסיר מועמדות של משתתף אשר לא ימלא את המפורט לעיל ו/או שיפעל בכל דרך העשויה לפגוע אם בעקיפין או במישרין בה או במשתתפי המבצע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

 

הזכייה במבצע וסיקור הזכייה

 1. ניתן לזכות בפרס אחד בלבד למשתתף.
 2. קביעת זהות הזוכים בתחרות ובפרסים תיעשה על ידי צוות שופטים שימונה על ידי מערכת פרוגי ואינה תלויה במס' לייקים (סימוני "אהבתי") בפעילויות אינסטגרם.  ההחלטה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.
 3. שימו לב: בעצם השתתפותכם במבצע זה, אתם, ובמקרה של קטינים – גם הוריכם/ אפוטרופוסים החוקיים, מסכימים לכללי מבצע זה ומאפשרים לפרוגי ו/או לנתנאל מויאל יחסי ציבור ו/או למי מטעמם לעשות שימוש בפרטים שמסרתם על מנת לפרסם את זכייתכם בפרס (ככל שתזכו) באתרים ו/או ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת.

 

אופן קבלת הפרסים

 1. נציג של פרוגי ייצור קשר עם הזוכים ע"מ לתאם את אופן מימוש ו/או קבלת הפרס עד למועד המפורט בסעיף 13.4 לעיל וכן את החתימה על כתב וויתור הזכויות כנדרש.
 2. מובהר, כי פרוגי ו/או נתנאל מויאל יחסי ציבור ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או כל נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרס או למי מטעמם, ובכלל זה לאופן מימוש הפרסים על ידי הזוכים ו/או לשביעות רצונם של הזוכים מהפרסים.

 

חוקיות

 1. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהוא במבצע, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף במבצע תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.
 2. פרוגי רשאית שלא למסור פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו, ו/או שפעל באמצעים שאינם כשרים וראויים, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן מבצע סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי המבצע ו/או הוראות תקנון זה.

 

 

ויתור ופטור מאחריות

 1. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. פרוגי ו/או נתנאל מויאל יחסי ציבור ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מן המשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה לרבות לעניין מימוש הפרסים.
 2. המשתתפים פוטרים בזאת את פרוגי ו/או נתנאל מויאל יחסי ציבור ו/או מי מטעמם באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו כתוצאה מזכייה או אי-זכיה בפרסים ו/או מימושם.
 3. הינך מתחייב כי התוכן שתשלח במסגרת השתתפותך בפעילות, הינו בבעלותך וחובר על ידך באופן מקורי ובלעדי לא העתקה ולכן בכוחך לאפשר לפרוגי ו/או נתנאל מויאל יחסי ציבור ו/או מי מטעמן להשתמש בתכנים אלה במסגר הפעילות ו/או בפרסומים מקושרים שיקדמו הפעילות  יובהר, פרוגי ו/או נתנאל מויאל יחסי ציבור ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים על ידי המשתתפים, והם אינם אחראים לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התוכן שהמשתתפים שלחו / ישלחו לצורך השתתפותם בפעילות ובפרט אלה שיוצגו בעמודי הפעילות באתר ו/או באינסטגרם , עמוד פרוגי ו/או עמודי המשתתפים בפעילות.
 4. פרוגי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות אתר ו/או אינסטגרם ו/או פרוגי ו/או נתנאל מויאל יחסי ציבור ו/או מי מטעמן והם אינם מתחייבים כי השירותים הניתנים באלה, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית או מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, ו/או לתקלות בשמירת המידע הנוגע למשתתפים ו/או התכנים ששלחו בעת שלקחו חלק בפעילות. פעילותיהם של המדיות כאמור תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ופרוגי אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 5. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע, על פי שיקול דעתם לרבות, אך לא רק במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, טעות, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע וכן שומרים לעצמם את הזכות לערוך את אותו שלב או חלק במבצע.
 6. פרוגי רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, על פי שיקול דעתה המוחלט. על שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת עמוד הפעילות ו/או בכל דרך אחרת שפרוגי  תמצא לנכון.
 7. למשתתפים,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תינקוט פרוגי עקב כל שינוי ו/או תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
 8. המשתתף בפעילות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את פרוגי ו/או נתנאל מויאל יחסי ציבור מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות.

 

 

שמירת פרטיות

 1. פרוגי תשמור על פרטיות הגולשים והמשתתפים ולא תמסור פרטים מזהים אודות הגולשים והמשתתפים למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ומידע פומבי שפורסם ע"י המשתתפים עצמם ו/או פרטים, מידע, הקלטות וצילומים המותרים לפרסום לפי תקנון זה (לרבות סיקור מפגש המעריצים).
 2. לפרוגי נתונה הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמשים בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר פרוגי וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ( במקרה זה הנתונים לא יתייחסו באופן אישי לאדם כלשהו ולא יזהו אותו). את תנאי מדיניות הפרטיות ניתן לראות  בכתובת(https://www.frogi.co.il/frogi/11.html)

 

 

כללי

 1. מובהר כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973, חלים עליהם, על כן כל הכרעה בעל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בביהמ"ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג שהוא.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 33 לעיל, מובהר כי כל סכסוך ו/או חילוקי-דעות שיתגלעו בקשר לתקנון זה, בקשר לתקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ו/או בקשר לכל עניין הנובע ממנו, יהיו בסמכותה הבלעדית של הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו, ולאף ערכאה אחרת לא תהיה הסמכות לדון בו.
 3. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לפרוגי באמצעות דואר אלקטרוני בכתובתINFO@FROGI.CO.IL        

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

תגובות