תקנון פעילות אינסטגרם גל זהבי ושולחן משפחתי. מערכת

תקנון פעילות אינסטגרם גל זהבי ושולחן משפחתי

תקנון פעילות "שולחן משפחתי" בפרוגי

 

 1. פרוגי תקשורת בע"מ המנהלת והבעלים של אתר פרוגי ("פרוגי" ו/או "אתר פרוגי" בהתאמה), מקיים פעילות תוכן בשם "שולחן משפחתי" בשיתוף אסם השקעות בע"מ (להלן "אסם"). במסגרת זו תתקיים פעילות תוכן באתר פרוגי ובעמוד האינסטגרם של פרוגי.

 2. פרטי הפעילות ותנאיה יהיו כמפורט בתקנון זה.

 1. פרשנות

  1. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

  2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

  3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר הפעילות באתר פרוגי לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המקוונת, ו/או אם תמצא סתירה בין תקנון זה לבין תקנון "ידיעות אחרונות", תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה, ותגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. תיאור הפעילות

  1. הפעילות מיועדת לבני נוער מעל גיל 12 בישראל. על מנת לקחת חלק בפעילות, עליך להיות בעל חשבון אישי ופתוח  באפליקציית "אינסטגרם".

  2. הפעילות תתקיים באתר פרוגי ובאמצעות חשבון פרוגי באפליקציית "אינסטגרם".

  3. פרוגי יעלה באתר ובאינסטגרם  4 סרטי בישול קצרים בהשתתפות גל זהבי. בחירת המתכונים לסרטים תיעשה על ידי אסם בשיתוף פרוגי וגל זהבי.

  4. הגולשים יתבקשו להגיב לסרטונים שיעלו בפוסט הפעילות בחשבון האינסטגרם של פרוגי :   @frogifrogi ולהציע (בפוסט טקסטואלי) שדרוגים למנות במטרה להפוך אותן ליותר טעימה ו/או יותר מקורית ו/או יותר בריאה.

  5. מבין הגולשים שיציעו שדרוגים, חבר השופטים המורכב מנציגי אסם ופרוגי, יבחרו לפי שיקול דעתם הבלעדי עד חמישה (5) שדרוגים שיעלו לשלב הגמר, לפי מיטב היצירתיות, מקוריות, שימוש במוצרי גלם שנחשבים בריאים יותר.

  6. במידה ושדרוג שמועמד לזכיה הוצע על ידי גולשים שונים, אזי מבין ההצעות הזהות, תיבחר ההצעה שנשלחה ראשונה.

  7. חמשת (5) הגולשים שהשדרוגים ששלחו, נבחרו לעלות לשלב הגמר, יתבקשו לצלם סרטון או תמונת סלפי שלהם כשהם מכינים את המנה המשודרגת

   1. בשלב הגמר, בעת העלאת התמונההסרטון, יש לתייג את התמונה #שולחןמשפחתי ו #פרוגי.

   2. מבין הגולשים שעלו לשלב הגמר והעלו סרטון/תמונה כאמור, יבחר גל זהבי, את הזוכה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  8. ברור למשתתפים שהפעילות אינה נתונה להתדיינות משפטית, בתור שחל עליה סעיף 33 לחוק החוזים הקובע כי חוזה שלפיו יינתן ציון, תואר, פרס וכיוצא באלה על פי הכרעה או הערכה של אחד הצדדים או של אדם שלישי, אין ההכרעה או ההערכה לפי החוזה נושא לדיון בבית משפט.

  9. במידה והמשתתף קטין כתנאי להשתתפות בגמר והעלאת התצלום או הסרטון המשתתף, על הורה ו/או אפוטרופוס של המצולם לחתום על טופס המאשר וכי הוא מוסמך להתיר בשמו של המצולם את פרסום התצלום / סרטון (להלן: "התצלום" או "הסרטון").

  10. לפרוגי ולאסם שמורה הזכות לערוך את הצילומים לכתבה, כמפורט בסעיף 7.2 להלן.

  11. מובהר כי כמות התצלומים שייבחרו לשלב הגמר נתונים לשינוי לשיקול דעת פרוגי ואסם וזאת בין היתר לפי מידת ההיענות לפעילות. מובהר כי פרוגי שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם תצלום שהועלה על ידי הגולשים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק.

 

 1. תנאי הפעילות

  1. תקופת הפעילות שבמהלכה ניתן יהיה לשלוח המלצות לשדרוג כאמור בסעיף 1.4 לעיל, הינה בין התאריכים  _______19/12/2018-24/12/2018___  (להלן- "תקופת הפעילות") עד השעה 12:00.

  2. תקופת שלב הגמר שבמהלכו יוכלו חמשת (5) הזוכים לשלוח תמונה/סרטון כאמור, תתקיים בין התאריכים  ____25/12/2018-29/12/2018____ , עד השעה 16:00.מובהר כי לאחר תקופת הפעילות לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות, ובכל מקרה תצלום שיועלה לאחר מועד זה, לא ייחשב כמשתתף בפעילות.

  3. מובהר ומוסכם כי  פרוגי רשאית לשנות את כללי הפעילות כפי שנקבעו בתקנון זה, ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש באתר.

  4. פרוגי תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם בתקשורת מודעות ו/או ידיעות ו/או פרסומים אחרים, ובהם פרטים לגבי הפעילות.

  5. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות להאריך את הפעילות או כל שלב בה, לקצרה, להפסיקה, ו/או לבטלה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש.

 

 1. תנאי השתתפות בפעילות

  1. ההשתתפות הינה כאמור באפליקציית "אינסטגרם" ע"י תגובה בפוסטים של גל זהבי ובשלב השני על ידי העלאת תמונהסרטון בצירוף תיוג האשטאג #שולחןמשפחתי ו#פרוגי.

  2. ההשתתפות בפעילות, וזיהוי המשתתפים ייעשו על פי פרטיו האישיים של המשתמש כפי שהם מופיעים בפרופיל האישי של המשתתף ברשת  ה"אינסטגרם" .

  3. מובהר כי ההשתתפות בפעילות מהווה ויתור ומתן הסכמה של המשתתף לפרוגי ו/או לאסם לעשות שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, לצורך זיהוי והשתתפות בפעילות, והשימוש בפרטים האישיים ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מאחר והמשתתף הינו קטין, הזכיה ופרסום התמונה מותנים בהסכמת ההוריםאפרוטופוס.

  4. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בה. פרוגי ו/או אסם לא יישאו באחריות לכל נזק אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם בשלב כלשהו בפעילות.

  5. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שבו תקלה, פגיעה או רשלנות מצד משתתף בפעילות מנעה ממנו להשתתף בה ו/או לזכות בפרס, פרוגי ו/או אסם יהיו פטורות מאחריות לכל נזק כאמור.

  6. הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה ולתנאיו, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לפרוגי ולאסם בתקנון שלה ו/או על פי כל דין

  7. פרוגי שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות, מכל סיבה שהיא.

  8. במקרה של תקלה טכנית ו/או תקלה מכוח עליון, רשאית פרוגי לעצור את הפעילות או לדחות את המשך הפעילות למועד מאוחר או להאריך את הפעילות, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  9. ההשתתפות בפעילות פתוחה לכל מי שיבחר להירשם לפעילות במהלך תקופת הפעילות, למעט עובדי פרוגי, משרד הפרסום גיתם, אסם, מנהליהם, עובדיהם, שותפיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים לקחת חלק בפעילות. (לעניין סעיף זה: בן משפחה-  בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

  10. במידה והמשתתף הינו קטין, אזי השתתפותו בשלב הגמר ובמידה וזוכה במסגרת ההפקה נשוא הפרס, מחייבת את הסכמת הוריו או אפוטרופסיו, בנוסח המצ"ב לתקנון זה. אי קבלת האישור תמנע השתתפות בשלב הגמר. במקרה כזה פרוגי ואסם ייבחרו זוכה אחר.

  11. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות להתערב ולפסול משתתפים בפעילות במידה ויזוהו חריגות. חריגה לעניין זה, הינה כל פעולה אשר נעשתה על ידי מי מהמשתתפים ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, שלא בתום לב ומתוך מטרה להערים ו/או להונות ו/או לתמרן את פרוגי, וליהנות מתנאי הפעילות שלא כדין ושלא בתום לב.בעצם השתתפותך בפעילות הנך מסכים לפרסום התמונהסרטון כמפורט בסעיף 6.6 לתקנון זה, בהתאם לשיקול דעת בלעדי של פרוגי ו/או ולקבוצת ידיעות ו/או אסם, לפי העניין. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון, ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

  12. מובהר כי פרוגי אינה מתחייבת לפרסם את התמונות שישלחו אליה במסגרת הפעילות, ולפרוגי יהיה שיקול הדעת המוחלט האם לפרסם התצלומים אם לאו..

 

 1. זכות יוצרים ופרטיות

  1. הנך מצהיר ומאשר כי התצלוםסרטון שאתה מבקש לפרסם במסגרת הפעילות, צולם על ידך ו/או שייך לך, ואתה בעל זכות היוצרים בתצלום בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007. ככל שאינך בעל זכות היוצרים בתצלום, אתה מצהיר ומאשר כי ניתן לך רישיון ו/או הרשאה לעשות שימוש בתצלום בהתאם לדין, ובכלל זה להעבירו לפרוגי ו/או ידיעות אחרונות בע"מ ו/או מי מטעמה בקבוצת התאגידים שנשלטים על ידה ו/או על ידי תאגיד אח לה בקבוצת ידיעות (לעיל והלן: "קבוצת ידיעות") ן/אן לידי אסם לצורך פרסומו כמפורט בתקנון זה.

  2. מובהר כי ככל שהתצלוםסרטון מכיל את דמותו של צד שלישי שאינך קשור אליה (להלן- "האובייקט המצולם") , הנך מצהיר ומתחייב כי פרסום התצלום והעברתו לפרוגי נעשו לאחר קבלת הסכמתו של האובייקט המצולם לרבות אם מדובר בקטין (שאז תידרש הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו) ו/או בתצלום שנעשה ברשות היחיד.

  3. פרוגי ו/או קבוצת ידיעות ו/או אסם לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה בתצלום שלא בהתאם להוראות הדין.

  4. פרוגי ו/או ידיעות אחרונות בע"מ ו/או אסם יהיו רשאיות לעשות כל שימוש שימצאו לנכון בתצלום, ועם השתתפותך בפעילות זו אתה מעביר את זכות היוצרים בתצלום לפרוגי ואסם, ויראו את פרוגי ו/או ידיעות אחרונות בע"מ ו/או אסם כבעלות זכות היוצרים בתצלום.

  5. מובהר כי השימוש שיעשו פרוגי ו/או קבוצת ידיעות ו/או אסם בתצלום לא יזכה אותך בתמורה כלשהי ולא תוכל לתבוע ו/או לדרוש מפרוגי ו/או קבוצת ידיעות ו/או מאסם תשלום תמורה ו/או תמלוגים מכל מין וסוג שהוא בגין כל שימוש שתעשנה בתצלום.

  6. הנך מצהיר ומתחייב לשפות את קבוצת ידיעות ו/או פרוגי ו/או את אסם מייד עם קבלת דרישתן הראשונה בגין כל נזק שייגרם למי מהן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה מצד שלישי בקשר להפרת זכות היוצרים ו/או לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות שמקורם בתצלום ו/או כל נזק שהן תאלצנה לשלם בגינו שמקורו בפרסום התצלום.

 

 1. ויתור ופטור מאחריות

  1. מובהר כי מאחר והפעילות נערכת באמצעות אפליקציית "אינסטגרם" שמופעל באמצעות צד שלישי, לפרוגי אין שליטה על אתר ואפליקציית אינסטגרם ועל הנתונים שקיימים בו, ובכל מקרה פרוגי אינו אחראי לכל נזק ו/או מחדל ו/או רשלנות שמקורם ב"אינסטגרם", כולל תגובות לא מחמיאות מצד משתמשי קצה באינסטגרם.

  2. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות, לפרוגי יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונו לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.

  3. כל הזכויות בקשר עם הפעילות, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם הפעילות תהיינה שייכות במלואן ובאופן בלעדי לפרוגי ו/או לאסם, לפי העניין.

  4. בהשתתפותו, מצהיר כל משתתף בפעילות, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי פרוגי ו/או כלפי אסם, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם בקשר עם הפעילות.

  5. בהשתתפותך בפעילות אתה מאשר ומסכים כי קבוצת ידיעות, פרוגי ואסם יהיו רשאיות לעשות שימוש בפרטיך האישיים כפי שמופיעים בכרטיסך באינסטגרם ובכלל זה לפרסם את שמך ותמונתך במידה וזכית בפעילות. מובהר כי לא תהיה לך כל טענה ו/או טרוניה בקשר עם הפרסום האמור לרבות טענות הנוגעות להפרת הפרטיות וכיו"ב. כתנאי לזכייתו בפרס, על המועמד/ת לזכייה לחתום על כתב הסכמה (נספח א' המצ"ב) המתיר לקבוצת ידיעות, פרוגי ולאסם לפרסם את שמו ותמונתו בכל מדיה שהיא.

  6. קבוצת ידיעות, פרוגי ואסם יהיו רשאים לפרסם את שמות הזוכים, תמונתם, התמונהוידאו שהעלו והפרסים בעמוד פרוגי ו/או בעיתון מודפס או דיגיטלי "ידיעות אחרונות" ו/או בעמוד אסם ב"פייסבוק" (לרבות בעמוד הפייסבוק שולחן משפחתי), ובכל אמצעי מדיה אחר, לפי שיקול דעתן הבלעדי, ולא תהיה לך כל טענה ו/או טרוניה בעניין זה.

  7. השתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. פרוגי ו/או קבוצת ידיעות ו/או אסם לא ישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק ממוני, עגמת נפש וכיו"ב אשר נגרם למי ממשתתפי הפעילות אלו עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה.

 

 1. הפרסים

  1. הפרס שיוענק לזוכה הוא ביקור בית של כוכב הילדים גל זהבי.  גל יגיע ביחד עם צוות הפקה וצילום לצילום ביקורו אצל הזוכה והכנתם יחד את המתכון. הצילומים יערכו לכתבה שתוצג באתר ו/או באפליקציית פרוגי ו/או YNET ו/או עמוד הפייסבוק של שולחן משפחתי ללא מגבלת זמן או פעמים וללא תשלום כספי ו/או שווה ערך לזוכה.

  2. כתנאי לקבלת הפרס הזוכה ישתף פעולה בביתו עם צוות ההפקה והצילום המתעד את הביקור והכנת המנה בשיתוף עם גל זהבי.

 

  1. מובהר כי לא ניתן להמיר את הזכייה בפעילות בכל פרס אחר לרבות בכסף ו/או שווי כסף.

  2. ההודעה על הזכייה ופרטי הזוכה (לרבות שמו, השדרוג שהציע והצילומים שהעלה לתחרות באינסטגרם) יתפרסמו הן בדף באתר פרוגי והן בעמוד האינסטגרם של פרוגי. יובהר כי המשתתפים חושפים את השתתפותם בפעילות מעצם העובדה שהם מתייגים את הפוסטים באינסטגרם.הניסיונות ליצור קשר עם מועמד לזכייה, ייעשו על פי הפרטים שנקלטו בעת קבלת התמונה בעמוד ה"אינסטגרם". צוות פרוגי ינסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה לא פחות מ-3 פעמים. בתקופה של 24 שעות.

  3. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או נפסל כאמור לעיל - תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פרס או פיצוי כשלהו.

  4. מובהר כי כל שימוש, ממין וסוג כלשהו, שייעשה בתצלומים לא יזכה את בעליהן בתמורה ו/או בתמלוגים ו/או בטובת הנאה כספית או אחרת בגין השימוש שנעשה.

  5. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לבטל זכיה של משתתף בפעילות בכל מקרה שהזכייה הושגה בניגוד לתנאי תקנון זה, שלא בתום לב ו/או בניגוד לדין.

  6. מובהר כי קבלת הפרס מותנית בחתימה על כתב הסכמה המצ"ב לתקנון זה ובכפוף לתהליך של אימות וזיהוי, ובמידה והזוכה הינו קטין, גם טופס הסכמה מאת הוריו ו/או אפוטרופוסיו להשתתפות בתחרות וקבלת הפרס בהמשך לכתב ההסכמה הנ"ל..

  7. קבוצת ידיעות ו/או פרוגי ו/או אסם אינן אחראיות לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. הזוכה פוטר את קבוצת ידיעות ו/או פרוגי ו/או את אסם ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר אשר יתגלה בפרס ו/או אשר יגרם בעקבות מימוש הפרס לרבות אחריות נזיקית מכל מין וסוג שהוא.

  8. כל משתתף בפעילות מוחזק כמי שמודע לאמור בתקנון זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

  9. במקרה שבו המשתתף לא מילא אחר הוראות הפעילות המפורטות בתקנון זה, כולן או מקצתן, קבוצת ידיעות ו/או פרוגי ו/או אסם לא יהיו חייבות להעניק לו הפרס ו/או יהיו רשאיות לשלול אותו ממנו גם במידה והוכרז כזוכה..

 

 1. שונות

  1. בעצם השתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

  2. פרוגי שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את הפעילות ותנאיה, בכל שלב, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  3. פרוגי רשאי לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת הפעילות, הפרסים וכיו"ב, על פי שיקול דעתו המוחלט.

  4. למשתתפים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי הפעילות ו/או תנאי הפרס ו/או לפעולות בהן ינקוט פרוגי עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

  5. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את פרוגי, קבוצת ידיעות ואת אסם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות.

  6. כל סכסוך ו/או חילוקי-דעות שיתגלעו בקשר לתקנון זה, בקשר לתקפותו, יישומו, פרשנותו, ביצועו, אכיפתו ו/או בקשר לכל עניין הנובע ממנו, יהיו בסמכותה הבלעדית של הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו, ולאף ערכאה אחרת לא תהיה הסמכות לדון בו.

נספח א' - כתב הסכמה 1. אני הח"מ ______________ נושא ת.ז _______________ מצהיר ומאשר כי הנני בעל זכות היוצרים המלא והבלעדי בתצלום / סרטון שהעברתי לפרוגי במסגרת הפעילות "שולחן משפחתי" שהתקיימה באפליקציית ה"אינסטגרם"(להלן : "התצלום").

 2. אני מצהיר ומאשר כי ככל שזכות היוצרים בתצלום אינה בבעלותי, אזי השימוש שנעשה על ידי בתצלום הוא בהסכמתו ו/או בהרשאתו של בעל זכות היוצרים.

 3. הנני מאשר לפרוגי, קבוצת ידיעות ו/או לאסם השקעות בע"מ (להלן: "אסם") לעשות בתצלום כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסום התצלום בעיתונות המודפסת, המקוונת ובאמצעי המדיה, העיתונים והמגזינים השונים של פרוגי, קבוצת ידיעות ו/או אסם.

 4. אני מצהיר ומאשר כי לא תהיה לי כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם השימוש שפרוגי ו/או קבוצת ידיעות ו/או אסם תעשנה בתצלום לרבות מכוח חוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

 5. אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי שלא אהיה זכאי לקבל תמורה מכל מין וסוג שהוא בגין השימוש שיעשה בתצלום.

 6. אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי כי אני אהיה אחראי בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה שתיגרם לפרוגי ו/או קבוצת ידיעות ו/או לאסם, מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות ו/או היפר חובה חקוקה שלי בקשר עם השימוש בתצלום.

 7. הנני מצהיר ומתחייב לפצות ו/או לשפות את פרוגי ו/או קבוצת ידיעות ו/או את אסם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום שיגרם להן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתופנה אל מי מהן בקשר עם השימוש בתצלום, לרבות דרישה ו/או תביעה בגין הפרת הוראות חוק זכות יוצרים וחוק הגנת הפרטיות.

 8. אישורי והתחייבותי לעיל הנן בשמי, ובשם המצולם, ובשם כל מי הבא מטעמנו.

 

ולראיה באתי על החתום:

תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

 

במידה והזוכה קטין (מתחת לגיל 18) יש למלא גם את הפרטים המופיעים מטה:

שם האפוטרופוס:_________________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:_____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת האפוטרופוס:__________________________

נספח ב' – אישור השתתפות 1. אני הח"מ ______________ נושא ת.ז. _______________ מצהיר ומאשר כי במסגרת הפעילות שעורכת פרוגי בשם "שולחן משפחתי" זכיתי בביקור של אחד מכוכבי הילדים.

 2. אני מצהיר ומאשר כי ביום _________ קבלתי את הפרס לידי ועם חתימתי על מסמך זה, אני מצהיר כי אין לי ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בקשר עם הפעילות וקבלת הפרס.

 3. אני מצהיר ומאשר כי ידוע לי שפרוגי, קבוצת ידיעות ואסם השקעות בע"מ (להלן: "אסם") אינן אחראיות לטיבו ולאיכותו של הפרס, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך נגד פרוגי, קבוצת ידיעות ו/ או כנגד אסם.

 

ולראיה באתי על החתום:תאריך:_____________________

שם הזוכה (פרטי + משפחה):_________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת הזוכה:__________________________במידה והזוכה קטין (מתחת לגיל 18) יש למלא גם את הפרטים המופיעים מטה:שם האפוטרופוס:_________________________________ מספר ת.ז.:______________

כתובת:_____________________________ מיקוד:_____________

טלפון:__________________ טלפון נייד:____________________

חתימת האפוטרופוס:__________________________

 

 

תגובות