תקנון חלוקת כרטיסים למופע אלקטרוני. מערכת

תקנון חלוקת כרטיסים למופע אלקטרוני

בכפוף להוראות תקנון זה, יתקיים מבצע חלוקת כרטיס זוגי לאחד משני המופעים הבאים: "ניקי רומרו" או "מייק לייק ודימיטרי וגאס" בחג שבועות תשע"ג. המופעים יתקיימו ב"גני התערוכה" בתל אביב.

במבצע ניתן להשתתף ללא תשלום (להלן: "המבצע") באתר פרוגי. שכתובתו www.frogi.co.il (להלן: "אתר פרוגי"), המופעל על ידי פורטל חדשות הצעירים "פרוגי".

תקופת המבצע: החל מיום א 28/04/13 משעה 9:00 עד יום 5/5/13 בשעה 16:00.

הפרס: כרטיס זוגי לאחד משני המופעים : "ניקי רומרו" או "מייק לייק ודימיטרי וגאס".

אופן ההשתתפות במבצע: על משתתף במבצע לענות על שתי השאלות בחידון הפעילות כולל פרטים מזהים מלאים. ולאחר מכן תערך הגרלה ואתר "פרוגי" יבחר את הזוכה.

בנוסף, במידה ואחד ממשתתפי המבצע זוכה, עליו לספק לנציג האתר בלבד פרטים מזהים (שם פרטי, שם משפחה, עיר/יישוב מגורים, רחוב, מספר בית, מספר דירה, ת.ד, ד.נ, ודוא"ל).

הזכייה בפרס: לאחד מהגולשים שישתתפו במבצע ושמו יעלה בהגרלה.

קבלת הפרס: על ידי משרד הכרטיסים "שושה". 

האתר רשאי להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תקופתו ו/או את כלליו ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתיתן על כך הודעה סבירה באתר.

האתר אינו אחראי על טיבם של הפרסים, איכותם שמישותם וכן אינו אחראי על כל נזק שיגרם, ככל שייגרם, בין אם ייגרם כתוצאה ישירה ובין אם כתוצאה עקיפה של שימוש בפרסים ו/או בקשר אליהם. המשתתפים מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ומי ומטעמם בקשר לפרס.

ככל שניתן על פי דין, האתר ו/או החברות הקשורות אליהם, סוכניהם ועובדיהם, לא יישאו באחריות ו/או חבות הנובעים מכל דחייה, עיכוב או שינוי בקשר לפרסים המפורטים לעיל שאינם בשליטתם הישירה של האתר, וכל פעולה ו/או כשל של כל ספק ו/או יצרן ו/או גוף שלישי.

קבלת פרס כלשהו על ידי הזוכה/ים הנו כפוף לעמידת הזוכה/ים בכל חוק, דין והנחיות, לרבות בתנאי תקנון זה. אלא אם נאמר אחרת בתיאור הפרס לעיל, הזוכים נושאים באחריות בלעדית לכל עלות והוצאה נוספת הקשורה לקבלת הפרס.

עובדי האתר ובני משפחתם יהיו מנועים מלהשתתף במבצע.

על מבצע זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט בכל הקשור בו תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

ההשתתפות במבצע מוגבלת למשתתפים המתגוררים בישראל בלבד.

האחריות על אספקת הכרטיסים היא של חברת הכרטיסים "שושה".