תקנון השתתפות במבצע כרטיסים למופע של נארי ומילאני. מערכת

תקנון השתתפות במבצע כרטיסים למופע של נארי ומילאני

בכפוף להוראות תקנון זה, יתקיים מבצע חלוקת כרטיס זוגי למופעם של נארי ומילאני בישראל. המופע יתקיים ב-13 ליוני 2013 ברידינג 3 בתל אביב. 

במבצע ניתן להשתתף ללא תשלום (להלן: "המבצע") באתר פרוגי. שכתובתו www.frogi.co.il (להלן: "אתר פרוגי"), המופעל על ידי פורטל חדשות הצעירים "פרוגי" מגיל 18 ומעלה.

תקופת ההרשמה למבצע: החל מיום ב' 3 ביוני 2013 בשעה 9:00 עד יום ו' ה-7 ביוני 2013 בשעה 12:00. לאחר מכן האתר יהיה אחראי על פרסום כתבה מיוחדת בה יופיעו חמשת המשתתפים שיעלו לשלב הבא בתחרות.

הפרס: כרטיס זוגי למופעם של נארי ומילאני.

אופן ההשתתפות במבצע: על משתתף במבצע לשלוח למייל morad@frogi.co.il את הנימוק שלו למה דווקא לו מגיע לזכות בזוג הכרטיסים. חמשת המשתתפים שיספקו את התשובות הכי יצירתיות יופיעו בכתבה מיוחדת בפרוגי בה יוכלו הגולשים להחליט מי מבין המשתתפים הכי ראוי לקבלת הפרס.

בנוסף, במידה ואחד ממשתתפי המבצע זוכה, עליו לספק לנציג האתר בלבד פרטים מזהים (שם פרטי, שם משפחה, עיר/יישוב מגורים, רחוב, מספר בית, מספר דירה, ת.ד, ד.נ, ודוא"ל).

הזכייה בפרס: לאחד מהגולשים שישתתפו במבצע ויזכה לדירוג הכי גבוה של הגולשים.

קבלת הפרס: על ידי משרד הכרטיסים של המופע.

האתר רשאי להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תקופתו ו/או את כלליו ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתיתן על כך הודעה סבירה באתר.

האתר אינו אחראי על טיבם של הפרסים, איכותם שמישותם וכן אינו אחראי על כל נזק שיגרם, ככל שייגרם, בין אם ייגרם כתוצאה ישירה ובין אם כתוצאה עקיפה של שימוש בפרסים ו/או בקשר אליהם. המשתתפים מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ומי ומטעמם בקשר לפרס.

ככל שניתן על פי דין, האתר ו/או החברות הקשורות אליהם, סוכניהם ועובדיהם, לא יישאו באחריות ו/או חבות הנובעים מכל דחייה, עיכוב או שינוי בקשר לפרסים המפורטים לעיל שאינם בשליטתם הישירה של האתר, וכל פעולה ו/או כשל של כל ספק ו/או יצרן ו/או גוף שלישי.

קבלת פרס כלשהו על ידי הזוכה/ים הנו כפוף לעמידת הזוכה/ים בכל חוק, דין והנחיות, לרבות בתנאי תקנון זה. אלא אם נאמר אחרת בתיאור הפרס לעיל, הזוכים נושאים באחריות בלעדית לכל עלות והוצאה נוספת הקשורה לקבלת הפרס.

עובדי האתר ובני משפחתם יהיו מנועים מלהשתתף במבצע.

על מבצע זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט בכל הקשור בו תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

ההשתתפות במבצע מוגבלת למשתתפים המתגוררים בישראל בלבד ומגיל 18 בלבד.

אספקת הכרטיסים אינה תחת אחריותה של מערכת פרוגי.