תקנון ותנאי השתתפות ב"כרטיסים להופעה של וואן רפבליק". מערכת

תקנון ותנאי השתתפות ב"כרטיסים להופעה של וואן רפבליק"

 

ברוכים הבאים לחידון " כרטיסים להופעה של וואן רפבליק" (להלן: "החידון"). החידון מנוהל על ידי  פרוגי תקשורת בע"מ (להלן: "פרוגי") באתר האינטרנט אשר כתובתו: http://www.frogi.co.il/ayoki/(להלן: "האתר").

ההשתתפות בחידון מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בחידון כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (hyperlink) בדף הבית של האתר ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש לאמור בתנאיו של תקנון זה, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

 מהו החידון וכיצד ניתן לזכות בפרסים

 • החידון כולל מקבץ של  חמש  (5) שאלות טריוויה רבות ברירה (שאלות אמריקאיות), המבוססות על ידע כללי הנוגע ללהקת  " וואן רפבליק" ". השאלות מוצגות כשבצידן ארבע (4) תשובות אפשריות. תינתן לך האפשרות לענות פעם אחת על כל שאלה.

המטרה היא לענות נכון על חמש (5 ) השאלות בזמן המהיר ביותר.

 1. לפני שתוכל לענות על החידון , תתבקש למלא את פרטיך הנכונים, כמפורט להלן. רק לאחר שמילאת את פרטיך כפי שתידרש (הינך עשוי להידרש למלא בין היתר את הפרטים הבאים: שם ושם משפחה, מספר טלפון , גיל וכתובת דואר אלקטרוני ) יתווסף שמך לרשימת המשתתפים בחידון ותוכל להמשיך למענה על השאלות. אתה מצהיר ומתחייב שהפרטים שתמסור הם נכונים ומדויקים. פרטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יקנו לפרוגי את הרשות להפסיק את השתתפותך בחידון ולמנוע ממך לקבל פרס. האחריות למילויים התקין והנכון של הפרטים הינה עליך בלבד.
 2. הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירת הזוכים בחידון. בפרט, הנך מוותר על כל טענה דרישה ו/או תביעה בקשר לשאלות, ניסוחן ודרגת הקושי שלהן.
 3. הנך רשאי לענות פעם אחת על החידון במהלך תקופת החידון.  פרוגי רשאית לפסול משתתפים שהשתתפו ו/או ניסו להשתתף יותר מפעם אחת.
 4.  יזכה משתתף שענה נכון ובזמן המהיא ביותר על כל חמשת (5) השאלות הנכונות שבמקבץ- ולחצת על כפתור "שלח".  
 5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל בשום צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בחידון.

קביעת הזוכים

 1. בתום תקופת החידון תאתר פרוגי , על פי הנתונים שיצטברו במערכותיה, את שבע  (7) המשתתפים שענו נכונה על  חמש (5) שאלות.
 2.  יזכה משתתף שענה נכון ובזמן המהיא ביותר על כל חמשת (5) השאלות הנכונות שבמקבץ- ולחצת על כפתור "שלח".  
 3. המשתתף (יחיד (1)) הראשון בדירוג יזכה בכרטיס כניסה למתחם "הגולדן רינג" (להלן: "הזוכה") על פי הפרוט שלהלן.

הזכייה בחידון והפרסים                                                                                                                                    

 1. כמות הזוכים המקסימלית בחידון הינה שבע  (7)  זוכים. בהתאם למידת ההיענות של גולשי האתר לחידון, פרוגי רשאית לבחור מספר שונה של זוכים.

כל זוכה יזכה בזוג (שני(2)) כרטיסי כניסה למופע  " וואן רפבליק"

זוכה אחד (1) שהוגדר במקום הראשון יזכה בכרטיס זוגי (2) למתחם "הגולדן רינג".   

  1. הכניסה למופע תתאפשר אך ורק בעיר תל אביב בגני יהושע – פארק הירקון, בתל אביב.
  2. הכניסה למופע תתאפשר אך ורק בתאריך 28.5.15, בשעה  21:00
  3. לצורך מימוש הפרס,  על הזוכה  להגיע למשרדי אתר פרוגי על מנת לקחת את הכרטיס כניסה למופע. הפרטים והכתובת תמסר לזוכה במעמד ההכרזה. 
  4. במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס לא ינתן כרטיס נוסף.
 1.  
 2. הפרס אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת, לרבות ביטוח, נסיעות והובלה.
 3. הפרס הינו מתנת "בלוסטון-מאווריק אנטרטיינמנט בע"מ", (להלן : "מעניקת הפרס") ועליה האחריות המלאה והבלעדית.
 4. יובהר ויודגש כי מעניקת הפרס תהיה האחראית המלאה והבלעדית לפרס שיוענק על ידה, ואופן מימושו לפי העניין ולהסרת ספק פרוגי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים במישרין ו/או בעקיפין לאלו ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו בקשר עם האמור לעיל בסעיף זה.

תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו:

 1. הסכמה וחתימה על כל תנאי ומסמך מטעם פרוגי ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן, הינו תנאי למימוש הפרס.
 2. במימוש הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר לחידון בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. כאמור לעיל, יתכן והפרס יימסר לזוכה באופן אישי על פי תיאום עם מעניקת הפרס כאמור לעיל ובהתאם להודעה שתימסר לגבי הזכייה, ובכפוף להצגת תעודת זהות ו/או אישורים ככל שידרשו. פרוגי ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס והודעה על כך תופיע באתר.
 4. אם וככל שזוכה לא יממש את  הפרס  ו/או לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, שמור לפרוגי ו/או מעניקת הפרס שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, פרוגי ו/או מעניקת הפרס רשאיות לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.
 5. למען הסר ספק, משתתף אשר לא התייצב בעצמו לממש את הפרס במועד שתואם כאמור, תבוטל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל תחליף ו/או תמורה.
 6.  לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשפחה (משפחה = "בני משפחה המתגוררים באותה כתובת").
 7. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
 8. מובהר כי הפרסים  הינם באחריות בלעדית ומוחלטת של מעניקת הפרס וכי פרוגי לא תשא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר לפרסים ומימושם ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושם. כמו כן, הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה. במקרה והזוכה אינו עומד במגבלות הפרס ו/או התנאים לזכייה יהיו פרוגי ו/או מעניקת הפרס רשאיות לשלול מן הזוכה את הפרס ולתת אותו למשתתף אחר.
 9. פרוגי  מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 10. פרוגי ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

·         חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

·         סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) למסירת כל פרטיו של הזוכה  ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.

·         סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה  קטין)  לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.

·         הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת פרוגי מראש ובכתב.

·         הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.

·         הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס ו/או להצטלם עם הפרס ו/או המחה את הפרס ו/או הקטין לא התייצב לקבלת הפרס ולהצטלם גם באופן אישי.

·         כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

·         הפרת תקנון זה.

 1. כל מועמד לזכייה בפרס, יהיה חייב, לפי דרישת פרוגי, להצהיר בכתב בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה, כי איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בחידון לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו, וכי במידה ויתברר, כי לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו או את שוויו למעניקת הפרס, מיד עם דרישתה הראשונה, בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של מעניקת הפרס ו/או פרוגי, על פי כל דין.

פרסום שם ודמות הזוכים והודעה על הזכייה

 1. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון.
  הודעהבדברזכייהבפרסתישלחלזוכה על ידי מעניקת הפרס או שתימסר לו טלפונית, בתוך 4 ימי עסקים מתום תקופת החידון, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פנייה טלפונית, על פי הפרטים שנמסרו על ידי המשתתף. מובהר כי אם לא ניתן יהיה להשיג את הזוכה במספר הטלפון שהזין או שלא יענה להודעת הדואר האלקטרוני תוך-72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני על ידי מעניקת הפרס לא יהיה זכאי הזוכה לקבל את הפרס, והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בחידון, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט. בהשתתפותך בחידון הנך מביע את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והנך מוותר על כל טענה נגד מעניקת הפרס ו/או פרוגי בקשר לכך.

מתן פרטים

 1. לפני מענה על השאלות ועל מנת שתינתן לך האפשרות לזכות בפרסים, תתבקש להזין את הפרטים כמפורט לעיל בתקנון זה. הרישום הוא חינם ועליך למלא נתונים נכונים בלבד.
  לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנכונים, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל  להשתתף בחידון ולזכות בפרסים.
 2. הנתונים ישמשו את פרוגי לצורך ניהול החידון, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם, מסירת פרטי הזוכים לפרוגי ו/או מעניקת הפרס וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים בפרסים, באופן אשר תראה פרוגי לנכון וכן לכל שימוש אחר המפורט בתקנון זה.
 3. בנוסף לאמור לעיל ניתנת לפרוגי הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר בכתובת www.frogi.co.il וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ( במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).

מי רשאי להשתתף בחידון

 1. על עובדי פרוגי ו/או מעניקת הפרס וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בחידון. (בסעיף זה "בן משפחה" - לרבות בן-זוג, הורה, ילד, אח או אחות).
 2. פרוגי שומרת לעצמה, את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בחידון באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס,  אם, על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תקנון זה או את תנאי השימוש הכלליים של האתר, וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת התקנון ו/או תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

 

 תקופת החידון ומתכונתו

 1. החידון יתקיים החל מיום שני ה-22.05.15 בשעה 12:00 ועד ליום רביעי ה-8.3.15  בשעה 23:00.
 2. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהחידון או את החידון כולו, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בחידון, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרוגי רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת החידון, תאריך החידון, תקופתו או כל מועד המצוין בו, סוגי וכמויות הפרסים, ואופן חלוקת הפרסים, על פי שיקול דעתן הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי באתר 24 שעות מראש.

תנאים נוספים

 1.  השתתפותך בחידון איננה מותנית בתשלום כלשהו. החידון ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרוגי או מי מטעמה, בגין תכונות החידון, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו, אופי השאלות המוצגות בו, מידת הקושי של השאלות והכללים בדבר הזכייה בפרסים. פרוגי איננה מתחייבת שהחידון לא יופרע או ישוחק כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת של האתר.
 2. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול החידון ו/או תוצאותיו ו/או  בנושא פרשנות התקנון  ניתנת לפרוגי זכות הכרעה בלעדית והכרעתה של מי מהן תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בחידון או מי מטעמם.

אחריות

 1. פרוגי אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בחידון כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בחידון, מועד השתתפותך, או תשובותיך לשאלות).
  מובהר כי פרוגי אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרסים בהם תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת החידון, למועד אספקתם או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בהם ומימושם .
 2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי פרוגי לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.
 3. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את פרוגי ו/או מעניקת הפרס ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחידון ולתוצאותיו.
 4. פרוגי ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן והגורמים הקשורים בחידון ו/או מי מטעמם, אינן אחראיות לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם חידון זה ו/או מימוש הפרס.
 5. הנך מתחייב לפצות את פרוגי, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, מייד עם דרישתן הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפי מי מהן, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תקנון זה ו/או את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של האתר ו/או אם זכית בפרס שלא בתום לב ו/או אם הפרת ו/או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בחידון, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של פרוגי, או של צדדים שלישיים שפרוגי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בחידון. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פרוגי בכתב ומראש.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד פרוגי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בחידון הינה שנה ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי פרוגי ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר.

שאלות ובירורים

 1. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לפרוגי באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת דוא"ל . info@frogi.co.il

הננו מברכים אותך על השתתפותך בחידון ומאחלים לך הצלחה רבה.

- נספח א'  -

כתב אישור וויתור מועמד לזכייה

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת חידון " כרטיסים להופעה של וואן רפבליק "זכיתי בפרס.

קראתי את התקנון, התקנון ברור לי ואני מסכים לכל תנאיו.

אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי פרוגי ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי, לרבות טענות כנגד הפרס ו/או איכותו.

 הנני מצהיר/ה כי אינני עובד או בן משפחה של עובד של אחד מהגופים אשר נאסרה השתתפותם בחידון  זה כאמור בתקנון.

שם הזוכה (פרטי + משפחה):________________________________      
מספר תעודת זהות:______________       שנת לידה:_________ כתובת:_______________________מיקוד:____________

טלפון:__________________   טלפון נייד:____________________

תאריך:____________                  חתימת הזוכה:_____________

 מצ"ב- צילום תעודת זהות הזוכה כולל הספח. 

במידה והזוכה הוא קטין

אנו הח"מ, אפוטרופסיו החוקיים של _________ תעודת זהות מס': ___________, מאשרים בזה בשמו את ההסכמה לכל האמור בכתב אישור וויתור מועמד לזכייה וכן כי קראנו  את התקנון ואנו מסכימים לכל תנאיו.

 

שם (פרטי + משפחה):________________________________  
מספר תעודת זהות:______________ שנת לידה:_________ כתובת:_______________________מיקוד:____________

טלפון:__________________   טלפון נייד:____________________

תאריך:____________                  חתימת הזוכה:_____________

 מצ"ב- צילום תעודת זהות (כולל פרטי הקטין בספח).