תקנון "סרט משחקי חובה - פרוגי".

תקנון "סרט משחקי חובה - פרוגי"

ברוכים הבאים לפעילות "משחקי חובה - פרוגי" (להלן: "הפעילות").

הפעילות מנוהלת  על ידי  אתר פרוגי  תקשורת בע"מ (שותפות רשומה) (להלן: "אתר פרוגי" או "פרוגי או "עורכת הפעילות") באמצעות אתר האינטרנט אשר כתובתו: www.frogi.co.il ((להלן: "פרוגי" או "האתר")

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של פרוגי הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (hyperlink) בדף הבית של פרוגי ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם.

אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מהי הפעילות

 1. במסגרת הפעילות מוזמנים  הגולשים, להעלות תמונה מקורית של בקבוק, (כמו במשחק אמת או חובה), התמונות הכי מקוריות יזכו בכרטיס זוגי לאירוע השקת האפליקציה של פרוגי. (המתייג המצולם  יכונה להלן: "המשתתף" )

התיוג (ההאשטאג) הנדרש של התמונה הינו: #משחקי_פרוגי

 1. יודגש כי משתתפף  שלא תייג תמונתו באמצעות ההאשטאג המדויק, לא ישתתף בפעילות.

התוכן ופרסום התוכן

 1. על התוכן לעמוד בהגדרת הנושא הרלבנטית, כמפורט לעיל.
 2. על התוכן להיות מקורי ובבעלותו המלאה והבלעדית של השולח ואשר נוצרו/חוברו על ידו בלבד.
 3. במשלוח התוכן לעורכת הפעילות מצהיר המשתתף כי אין בתוכן ו/או במסירתו ו/או בפרסומו משום הפרת הוראת דין לרבות ולא רק הוראות בקשר עם פרסום לשון הרע, פרסומי תועבה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני, ו/או כל פרסום אסור אחר.
 4. שולחי התוכן אחראים לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש בתוכן ומפרסומו.
 5. עורכת הפעילות רשאית להציג את התכנים הנבחרים, מעת לעת, בכל אמצעי מדיה, עיתון ו/או אתרי אינטרנט לפי בחירתה הבלעדית (בנוסף לאתר פרוגי ), באתר ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום הפעילות) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובין היתר לצורך קידום הפעילות.
 6. מובהר כי ניתן לזכות פעם אחת בלבד בפעילות.
 7. עורכת הפעילות אינה מתחייבת לפרסם כמות מסוימת של תכנים במסגרת הפעילות, בעמוד הפעילות ובכלל. הצגת התכנים תעשה בכפוף לשיקול דעת בלעדי של עורכת הפעילות ובין היתר בהתאם למהות התוכן, טיבו, איכותו, הקשרו לפעילות ובכפוף לכל דין אלה ולתקנון זה.
 8. עורכת הפעילות תהיה רשאית לוודא את זהות שולחי התכנים, בכל שלב ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות פנייה ישירה אליהם.
 9. בעצם השתתפותך בפעילות, הנךמאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומדת בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 10. המשתתף מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירתם של התכנים שיזכו את השולחים שלהם, כפועל יוצא של הפעילות.
 11. שולח התוכן לא יהא רשאי לדרוש ו/או לקבל כל תמורה בעבור התוכן שישלח במסגרת הפעילות ו/או בגין פרסום החומר בכל מדיה ו/או אתר ו/או עיתון שהוא.

קביעת הזוכים

 1. בתום תקופת הפעילות חבר השופטים המורכב מנציגי "פרוגי" (להלן: "חבר השופטים") יבחרו עשרים  (20) זוכים מבין שולחי התכנים לפי מידת איכותו של התוכן ששלחו.
 2.  מבחינת מקוריות, חדשנות, יצירתיות וייחודיות התוכן כאמור.
 3. יובהר ויודגש כי מעניקת הפרס תהיה האחראית המלאה והבלעדית לפרס שיוענק על ידה, ואופן מימושו לפי העניין ולהסרת ספק פרוגי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים במישרין ו/או בעקיפין לאלו ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו בקשר עם האמור לעיל בסעיף זה.
 4. הפרס הוא כרטיס זוגי (2) לאירוע השקת אפליקציה של פרוגי שבו יוקרן בהקרנת בכורה הסרט "משחקי חובה".  

הזכייה בפעילות והפרסים                                                                                                                                

 1. כמות הזוכים המקסימלית בפעילות הינה עשרים  (20)  זוכים. בהתאם למידת ההיענות של גולשי האתר לפעילות, פרוגי רשאית לבחור מספר שונה של זוכים.

כל זוכה יזכה כרטיס זוגי (2),  כרטיסי כניסה לאירוע השקת האפליקציה של פרוגי שבו יוקרן הסרט "משחקי החובה"

 1. הכניסה לאירוע תתאפשר אך ורק למוזמנים בלבד אשר זכו בהזמנה.   
 2. פרטי המיקום ימסרו לזוכים באופן אישי. 
 3. לצורך מימוש הפרס, שמו של הזוכה יהיה ברשימות בכניסה לאירוע. 

 

 1. הפרס אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת, לרבות ביטוח, נסיעות והובלה.

תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו:

 1. הסכמה וחתימה על כל תנאי ומסמך מטעם פרוגי ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן, הינו תנאי למימוש הפרס.
 2. במימוש הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. כאמור לעיל, יתכן והפרס יימסר לזוכה באופן אישי על פי תיאום עם מעניקת הפרס כאמור לעיל ובהתאם להודעה שתימסר לגבי הזכייה, ובכפוף להצגת תעודת זהות ו/או אישורים ככל שידרשו. פרוגי ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס והודעה על כך תופיע באתר.
 4. אם וככל שזוכה לא יממש את  הפרס  ו/או לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, שמור לפרוגי ו/או מעניקת הפרס שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, פרוגי ו/או מעניקת הפרס רשאיות לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.
 5. למען הסר ספק, משתתף אשר לא התייצב בעצמו לממש את הפרס במועד שתואם כאמור, תבוטל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל תחליף ו/או תמורה.
 6.  לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשפחה (משפחה = "בני משפחה המתגוררים באותה כתובת").
 7. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
 8. מובהר כי הפרסים  הינם באחריות בלעדית ומוחלטת של מעניקת הפרס וכי פרוגי לא תשא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר לפרסים ומימושם ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושם. כמו כן, הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה. במקרה והזוכה אינו עומד במגבלות הפרס ו/או התנאים לזכייה יהיו פרוגי ו/או מעניקת הפרס רשאיות לשלול מן הזוכה את הפרס ולתת אותו למשתתף אחר.
 9. פרוגי  מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 10. פרוגי ו/או מעניקת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

·         חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

·         סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) למסירת כל פרטיו של הזוכה  ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.

·         סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה  קטין)  לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.

·         הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת פרוגי מראש ובכתב.

·         הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.

·         הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס ו/או להצטלם עם הפרס ו/או המחה את הפרס ו/או הקטין לא התייצב לקבלת הפרס ולהצטלם גם באופן אישי.

·         כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

·         הפרת תקנון זה.

 1. כל מועמד לזכייה בפרס, יהיה חייב, לפי דרישת פרוגי, להצהיר בכתב בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה, כי איננו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי תנאי תקנון זה וכי זכותו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו, וכי במידה ויתברר, כי לא היה זכאי לפרס הוא ישיבו או את שוויו למעניקת הפרס, מיד עם דרישתה הראשונה, בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של מעניקת הפרס ו/או פרוגי, על פי כל דין.

פרסום שם ודמות הזוכים והודעה על הזכייה

 1. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון.
  הודעהבדברזכייהבפרסתישלחלזוכה על ידי מעניקת הפרס או שתימסר לו טלפונית, בתוך 2  ימי עסקים מתום תקופת הפעילות, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פנייה טלפונית, על פי הפרטים שנמסרו על ידי המשתתף. מובהר כי אם לא ניתן יהיה להשיג את הזוכה במספר הטלפון שהזין או שלא יענה להודעת הדואר האלקטרוני תוך-72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני על ידי מעניקת הפרס לא יהיה זכאי הזוכה לקבל את הפרס, והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. עובדת זכייתו של מי מהמשתתפים בפעילות, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט. בהשתתפותך בפעילות הנך מביע את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והנך מוותר על כל טענה נגד מעניקת הפרס ו/או פרוגי בקשר לכך.

מתן פרטים

 1. לפני מענה על השאלות ועל מנת שתינתן לך האפשרות לזכות בפרסים, תתבקש להזין את הפרטים כמפורט לעיל בתקנון זה. הרישום הוא חינם ועליך למלא נתונים נכונים בלבד.
  לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנכונים, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל  להשתתף בפעילות ולזכות בפרסים.
 2. הנתונים ישמשו את פרוגי לצורך ניהול הפעילות, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם, מסירת פרטי הזוכים לפרוגי ו/או מעניקת הפרס וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים בפרסים, באופן אשר תראה פרוגי לנכון וכן לכל שימוש אחר המפורט בתקנון זה.
 3. בנוסף לאמור לעיל ניתנת לפרוגי הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר בכתובת www.frogi.co.il וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ( במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).

מי רשאי להשתתף בפעילות

 1. על עובדי פרוגי ו/או מעניקת הפרס וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בפעילות. (בסעיף זה "בן משפחה" - לרבות בן-זוג, הורה, ילד, אח או אחות).
 2. פרוגי שומרת לעצמה, את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בפעילות באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס,  אם, על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תקנון זה או את תנאי השימוש הכלליים של האתר, וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת התקנון ו/או תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

 

 תקופת הפעילות ומתכונתו

 1. הפעילות יתקיים החל מיום חמישי  ה-21.07.2016 בשעה 14:00  ועד ליום ראשון  ה-24.5.16 בשעה 12:00.
 2. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות  או את הפעילות כולה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פרוגי רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, תאריך הפעילות, תקופתו או כל מועד המצוין בו, סוגי וכמויות הפרסים, ואופן חלוקת הפרסים, על פי שיקול דעתן הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי באתר 24 שעות מראש.

תנאים נוספים

 1.  השתתפותך בפעילות איננה מותנית בתשלום כלשהו. הפעילות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרוגי או מי מטעמה, בגין תכונות הפעילות, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו, אופי השאלות המוצגות בו, מידת הקושי של השאלות והכללים בדבר הזכייה בפרסים. פרוגי איננה מתחייבת שהפעילות  לא יופרע או ישוחק כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת של האתר.
 2. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיו ו/או  בנושא פרשנות התקנון  ניתנת לפרוגי זכות הכרעה בלעדית והכרעתה של מי מהן תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בפעיולת או מי מטעמם.

אחריות

 1. פרוגי אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בפעילות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בפעילות, מועד השתתפותך, או תשובותיך לשאלות).
  מובהר כי פרוגי אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרסים בהם תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת הפעילות , למועד אספקתם או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בהם ומימושם .
 2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי פרוגי לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.
 3. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את פרוגי ו/או מעניקת הפרס ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיו.
 4. פרוגי ו/או מעניקת הפרס ו/או מי מטעמן והגורמים הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם, אינן אחראיות לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם הפעילות זה ו/או מימוש הפרס.
 5. הנך מתחייב לפצות את פרוגי, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, מייד עם דרישתן הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפי מי מהן, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תקנון זה ו/או את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של האתר ו/או אם זכית בפרס שלא בתום לב ו/או אם הפרת ו/או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של פרוגי, או של צדדים שלישיים שפרוגי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פרוגי בכתב ומראש.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד פרוגי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות  הינה שנה ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי פרוגי ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר.

שאלות ובירורים

 1. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לפרוגי באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת דוא"ל . info@frogi.co.il

הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה.

 

 

תגובות