תקנון השתתפות בפעילות פרוגי רשת . מערכת

תקנון השתתפות בפעילות פרוגי רשת

תקנון ותנאי השתתפות בפעילות "פרוגי רשת"


ברוכים הבאים לפעילות " פרוגי רשת " (להלן: "הפעילות" או "תחרות").

הפעילות מנוהלת על ידי  פרוגי תקשורת בע"מ (להלן: "פרוגי") באתר האינטרנט אשר כתובתו: www.frogi.co.il. אפליקציית פרוגי תכונה במשותף ביחד עם האתר: "האתר".

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות ב פעילות כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (hyperlink) בדף הבית של ynet ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מהי הפעילות

 1. הפעילות מוגבלת לגילאי 15 עד 18 בלבד!!

 2. במסגרת הפעילות יוכלו גולשי האתר (להלן: "המשתתפים") לשלוח סרטוני וידאו שלהם מדברים, חושבים, רוקדים, שרים על כל נושא שבעולם (להלן: "התוכן" או "התכנים" או "פריטי התוכן").

 3. ניתן לשלוח סרטוני וידאו שאורכם עד חמש (5) דקות בלבד ובסוגי קבצים: wmv; avi, mpeg,mpv , flv בלבד.

 4. על התוכן להיות בבעלותו המלאה והבלעדית של השולח ואשר נוצרו/חוברו/צולמו על ידו בלבד או שהתוכן נעשה לפי הזמנתו ובלבד שלמחבר/מצלם אין ולא יהיו זכויות כלשהן בתוכן על פי המסוכם בינו ובין השולח.

 5. על התוכן ו/או במסירתו, אין משום הפרת הוראת דין לרבות ולא רק הוראות בקשר עם פרסום לשון הרע, פרסומי תועבה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור אחר.

 6. המשתתף מתחייב כי הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים נתנו הסכמתם כמפורש וכדין להופיע בצילום ולשימוש בצילום כמפורט בתקנון זה (להלן: "הגורמים המאשרים"), כמו גם מאשרים שלא נעשתה כל פגיעה בפרטיותם ובזכותם של המופיעים בסרטון ו/או הגורמים המסכימים כאמור, שלא להיחשף בניגוד לרצונם בציבור.

 7. שולח התוכן ו/או הגורמים המאשרים אחראים לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה מהשימוש בתוכן ומפרסומו .

 8. כדי להשתתף בפעילות עליך להזין את התוכן ופרטים אישיים כמפורט להלן ובכפוף לכללי משלוח תכנים המפורטים בתקנון זה . רק לאחר שמילאת את פרטים המבוקשים (שם ושם משפחה, וכדומה) יתווסף שמך לרשימת המשתתפים בפעילות. אתה מצהיר ומתחייב שהפרטים שתמסור הם נכונים ומדויקים. פרטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יקנו לפרוגי את הרשות להפסיק את השתתפותך בפעילות. האחריות למילויים התקין והנכון של הפרטים הינה עליך בלבד.

 9. חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בפעילות.

 10. את פריטי התוכן לצורך השתתפות בפעילות, ניתן לשלוח החל מיום שני ה-1.1.18 בשעה 10:00 ועד ליום 2.3.18 בשעה 14:00 (להלן: "תקופת משלוח התכנים").

הפרס ובחירת הזוכים

 1. חבר השופטים המורכב מנציגי פרוגי (להלן: "חבר השופטים"), ייסנן מבין התכנים שהמשתתפים ישלחו לשם השתתפותם במסגרת הפעילות כמות של עד חמישים (50) התכנים שראויים להתפרסם באתר לפי ובין השאר מיטב שיקול דעתו, כמות המשתתפים בפעילות ואיכות התכנים מבחינת מקוריות, חדשנות, יצירתיות וייחודיות התוכן כאמור.

 2. בשלב השני, התכנים שיבחרו על ידי חבר השופטים, יוצגו להצבעת משתמשי הקצה באתר ועשרת (10) התכנים שזכו במרבית קולות המצביעים, יזכו את שולחיהם בפרס כדלקמן הראויים להתפרסם באתר לפי מיטב שיקול דעתו ולפי, בין השאר, כמות המשתתפים בפעילות, איכות התוכן ששלח כל משתתף לצורך השתתפותו בפעילות ואלו שיקבלו את מרבית קולות המצביעים (להלן: "התכנים הזוכים").

  1. שולחי התכנים הזוכים, יקבלו הזדמנות להצטרף לצוות כוכבי הרשת קרי כתבים מזדמנים האתר ואגב כך להציע לפרסם בו תכני וידיאו שיצלמו בעצמם על חשבונם מעת לעת (במהלך תקופה של שלושה (3) חודשים שתחל במועד סיום הפעילות) תכנים לפרסום במסגרתו.

  2. עם היבחרם יוזמנו עשרת הזוכים למפגש הדרכה במערכת האתר בראשון לציון ושם יקבלו הסברים באשר לאופן עבודת של המערכת, קליטת התכנים שיצלמו מעת לעת ופרסומם. בין היתר יובהר כי פרוגי תהא רשאית לפנות מעת לעת אל הזוכים וליזום בתאום איתם כתיבה ו/או צילום של תכנים בתחומים שונים המתפרסמים באתר.

  3. כלל התכנים שיוכנו ו/או יכתבו ו/או ישלחו על ידי הזוכים מעת לעת, יתפרסמו מעת לעת באתר, בכפוף לשיקול דעת מערכת התוכן באתר.

  4. יודגש, פרוגי תהא רשאית לבחור במסגרת פעילות זו, כמות פחותה של זוכים (ואף לא לבחור זוכים כלל, קרי לבטל הפעילות), על בסיס היקף ההיענות לפעילות ו/או איכות התכנים שישלחו על ידי המשתתפים בה.

  5. הגם שיעשה ניסיון לתאם את מפגש ההדרכה לפי לוחות זמנים שנוחים לזוכים (חופשות במהלך שנת הלימודים), פרוגי איננה מתחייבת שמועד מפגש ההדרכה שיתואם יתאים לכלל הזוכים בתחרות.

  6. ההגעה למפגש המערכת הינו באחריותם של הזוכים והגורמים המאשרים בלבד. פרוגי איננה אחראית לממן ו/או לדאוג להסעות אל מערכת האתר ו/או ממנה.

  7. יודגש כי פעילות זו נועדה לתת במה לנוער שאוהב לכתוב, לצלם ולפרסם תכנים ברשתות חברתיות ו/או בכלל. הזכיה תאפשר לזוכים להנות מבמת האתר ללא עלות כלשהי מצד הזוכים ו/או פרוגי. הזוכים לא יהיו זכאים לכל תמורה כספית ו/או שוות ערך אחרת בעבור תכנים שיכתבו ו/או ישלחו מעת לעת לשם פרסום באתר.

  8. תכנים שיוכנו ו/או יכתבו ו/או ישלחו על ידי הזוכים למערכת, יועברו למעשה לבעלותה של פרוגי, וזאת כאמור ללא עלות מצד פרוגי, ללא מגבלת זמן, פלטפורמה טכנולוגית או תחום הפצה (בישראל או מחוצה לה) ופרוגי תהא כאמור רשאית לערוך אותם בטרם לפרסומם באתר ובכלל זה לקצרם, לשלבם עם תכנים אחרים ו/או לערוך לתוכם תמונות ו/או סרטונים נוספים. כמו כן, פרוגי תהא רשאית להעביר ו/או לתת זכות שימוש בתכנים כאמור לצדדים שלישיים, כגון הנהלות אתר ynet ומותגים אחרים בקבוצת ידיעות אחרונות.

  9. כתנאי למימוש הזכיה, פרוגי רשאית לדרוש מכל זוכה להמציא אישור בצירוף עותק תעודה מזהה, מצד הגורמים המאשרים מטעמו, למימוש זכייתו לפי התנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. פרוגי תהיה רשאית לוודא את זהות שולחי התכנים וגילם, בכל שלב ובכל דרך שיראו לנכון, לרבות פנייה באמצעות פרטי הקשר שמסרו בעת משלוח התוכן.

 2. הנך מוותר/ת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם בחירתם של הזוכים בפעילות.

 3. בעצם השתתפותך כאמור בפעילות, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בקשר לפעילות בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 4. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שמותיהם, דמותם ופרטיהם של המשתתפים בפעילות (אף שלא זכו), בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא לנכון. מובהר, כי פרסומים כאמור עשוי שיעשו באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט ולרבות לצרכי פרסום, קידום שיווק ויחסי ציבור של הפעילות או החברות המנהלות את הפעילות. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו והסכמת הגורמים המאשרים לצילומו ולפרסום שמו פרטיו דמותו והתצלום ששלח במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם  וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד פרוגי בהקשר זה.

מתן פרטים

 1. בטרם להעלאת התוכן לצורך ההשתתפות בפעילות ועל מנת שתינתן לך האפשרות להשתתף בפעילות, תתבקש להזין את פרטיך כמפורט לעיל בתקנון זה. הרישום הוא חינם ועליך למלא נתונים נכונים בלבד. לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנכונים, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל  להשתתף בפעילות.

 2. הנתונים ישמשו את פרוגי לצורך ניהול הפעילות וכן לצורך האפשרות לפרסם את שם שולחי התכנים שיפורסמו באתר, באופן אשר פרוגי תראה לנכון וכן לכל שימוש אחר המפורט בתקנון זה.

 3. בנוסף לאמור לעיל ניתנת לפרוגי הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת במבוא לתקנון זה וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).

 4. פרוגי רשאית להציג בפניך בעמוד הפעילות  את האפשרות לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה של פרוגי (וצדדים שלישיים הקשורים עימה) תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של פרוגי או של צדדים שלישיים, בכפוף לאישורה המפורש. מסירת המידע תתבצע על ידי פרוגי והיא כפופה להסכמתך, כפי שתבוא לידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום לצורף ההשתתפות בפעילות. במידה ואישרת קבלת מידע שיווקי/פרסומי כאמור, פרוגי תהה רשאית לשמור את הפרטים שמסרת בעת הרישום לפעילות במאגר המידע שברשותה ולשלוח אליך מעת לעת מידע כאמור. תוכל בכל עת לפנות לפרוגי לכתובת: info@frogi.co.ilולדרוש את הסרת פרטיך ממאגר המידע של פרוגי ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמה של פרוגי.

מי רשאי להשתתף בפעילות

 1. הפעילות פתוחה לגילאי 15-18 בלבד!!

 2. ההשתתפות בפעילות איננה מותרת על עובדי פרוגי וכן מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם.

 3. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בפעילות באופן זמני או קבוע,  אם על פי שקול דעתן הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים של האתר, וזאת מייד עם היוודע למי מהן דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

ביטול הפעילות

 1. פרוגי שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, על פי שיקול דעתה וזאת בין היתר במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת.

 2. כמו כן, פרוגי רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, תאריך הפעילות, תקופתה או כל מועד המצוין בה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והודעה על השינוי תפורסם באתר ככל הניתן בסמוך להחלטה עליו ובמיקומים מתאימים.

תנאים נוספים

 1. השתתפותך בפעילות איננה מותנית בתשלום כלשהו. הפעילות ניתנת לשימוש על ידך כמו שהיא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרוגי או מי מטעמה, בגין תכונות הפעילות, הוראותיה, מגבלותיה ודרך ניהולה. פרוגי איננה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר.

 2. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון  ניתנת לפרוגי זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בפעילותו/או הקשור בפעילות  ו/או מי מטעמו.

 3. על הפעילות יחולו כללי מסירת התכנים לפרסום באתר כפי שמוצגים בהסכם למשלוח תכנים של אתר ynet המופיע בקישור http://go.ynet.co.il/newform/terms ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השתתפות אלה.

 4. פרוגי רשאית לפסול תכנים לא ראויים, מפרי חוק וכיו"ב ו/או אשר זהות שולחיהם לא ניתנת לאימות. כמו כן, הנך מאשר כי נתת הסכמתך לבדיקת התוכן וכי ידוע לך כי פרוגי איננה מתחייבת לפרסמו וכמו כן הינך נותן בזאת הסכמתך לשינויים ולעריכת התוכן, לעדכונו ולכל פעולה אחרת, ללא הגבלה ולכל שימוש שהוא, וזאת מבלי שיהיה בזכותה זו של פרוגי כדי לגרוע מאחריותך כאמור בתקנון זה ו/או בתנאי ההשתתפות בפעילות זו ו/או כדי להטיל על פרוגי אחריות כלשהיא בעניינים שהינם באחריותך כאמור.

אחריות

 1. פרוגי אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בפעילות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בפעילות, מועד השתתפותך, או תשובותיך לשאלות).

 2. הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את פרוגי ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה.

 3. פרוגי ו/או מי מטעמה והגורמים הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם פעילות זה.

 4. הנך מתחייב לשפות את פרוגי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של האתר ו/או אם הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות., לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של פרוגי ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שפרוגי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של פרוגי לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.

 2. הנך מצהיר בזאת שכל הזכויות לרבות זכויות היוצרים בתוכן המועבר לפרוגי במסגרת פעילות זו, הן בבעלותך המלאה והבלעדית וכי התוכן נוצר/חובר/צולם על ידך בלבד.

 3. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך, שמשלוח התוכן לאתר מהווה מתן רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לפרוגי לשימוש כלשהו בתוכן לרבות פרסומו ו/או העמדתו לרשות הציבור באופן שכל אדם יוכל לצפות בו אותו ולהשתמש בו ו/או העברתו לצדדים שלישיים. כמו כן, כי ידוע לך והינך מסכים שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן/או פרסומו. בנוסף, הינך מצהיר כי אין ולא תהיינה לך תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי פרוגי בגין השימוש ופרסום התוכן.  

 4. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך והינך אחראי לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו כתוצאה משימושך לרבות מתן ההרשאה כאמור לפרוגי מהשימוש שהינך מתיר לה לעשות בתוכן כאמור, הינך מתחייב לשפות את פרוגי, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, או הוצאה שייגרמו להם בגין טענה ו/או תביעה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה בשימוש בתוכן ו/או פרסומו.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד פרוגי בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי פרוגי ו/או האתר ו/או מי מטעמם ו/או על ידי כל גורם אחר.

שאלות ובירורים

 1. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@frogi.co.il.

הננו מברכים אותך על השתתפותך בפעילות ומאחלים לך הצלחה רבה.תגובות