הסכם למשלוח תכנים ל-פרוגי.

הסכם למשלוח תכנים ל-פרוגי

הסכם זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת משלוח תכנים ל-פרוגי. קרא את התנאים בקפידה. כדי לשלוח את התכנים עליך לסמן את התיבה שליד המלים "קראתי את תנאי השימוש ואני מסכים/ה להם" וללחוץ על הכפתור "המשך". כשתעשה כן ייקשר הסכם מחייב בינך לבין פרוגי תקשורת בע"מ  (אשר למען הנוחיות תיקרא להלן: "פרוגי").

אם אינך מסכים לתנאים, הימנע ממשלוח תכנים.
משלוח התכנים כפוף גם לתנאי השימוש הכלליים של פרוגי  ולמדיניות הפרטיות של פרוגי , המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. קרא גם אותם בקפידה. במקרה של הבדל, שוני או סתירה בין תנאי השימוש, יגברו הוראות הסכם זה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן גם לנשים.

כללי שימוש בעת משלוח תכנים

אני מאשר/ת בזאת כי, כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי לפרוגי תקשורת בע"מ  באמצעות שירות זה (להלן "החומר" או התכנים") הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי כדין. 

ידוע לי כי משלוח החומר ו/או התכנים  לפרוגי תקשורת בע"מ לרבות הצגתם באופן חי (לייב) מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו ו/או להציגו בכל מקום וזמן שתמצא פרוגי תקשורת בע"מ  לנכון ובהתאם לשיקול דעתה ומתיר לפרוגי תקשורת בע"מ לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. 

ידוע לי ואני מסכימ/ה כי בכל שלב שהוא לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי פרוגי תקשורת בע"מ  אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה וזאת ככל שהועברו פרטי בעל הזכויות בתכנים ). 

אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת התכנים, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו ו/או להציגו במסגרת הצגה חיה ו/או בזמן אמת של ו/או במסגרת הצגה אחרת של התכנים.  כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון. 

בעת מסירת מידע לפרסום ב-פרוגי  עליך להקפיד שהמידע יהיה חוקי. בין השאר ולמען הדוגמא בלבד, נאסר עליך לשלוח מידע כדלקמן:

 • כל מידע הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
 • כל מידע הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר. הנך מאשר שאתה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים שמסרת לפרסום, לרבות זכויות היוצרים בהם וכל סימן מסחר, רשום או לא רשום, המשולב בהם. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בחומר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה מבעל הזכויות המתירה לך לטעון את החומר ל-פרוגי ולתת בו זכויות שימוש כמפורט להלן.
 • כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
 • כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 • כל מידע המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • כל מידע המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
 • כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או פוגע ברגשות הציבור.
 • כל מידע שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל מידע המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 • כל מידע העלול להטעות צרכן.
 • כל מידע בעל אופי פרסומי או מסחרי.
 • כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי פרוגי בפרט.
 • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 • כל מידע המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

פרוגי תקשורת בע"מ רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל מידע שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-פרוגי, במשתמשיו, בפרוגי תקשורת בע"מ או במי מטעמה. בנוסף, פרוגי תקשורת בע"מ תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות ב-פרוגי. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות פרוגי תקשורת בע"מ לפי כל דין.

פרטיות

לצורך משלוח התכנים ופרסומם תתבקש למלא מספר פרטים, הכוללים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לשלוח את התכנים ל- פרוגי לשם פרסומם.

לתשומת לבך: המערכת המפעילה את האתר מזהה ומתעתדת את כתובות ה-IP מהן נשלחו התכנים לפרסום. הפרטים שמסרת או שנאספו כאמור, יישמרו במאגר המידע של פרוגי תקושרת בע"מ.

פרוגי תקשורת בע"מ מכבדת את פרטיות המשתמשים ב-בפרוגי ולא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות העדכנית הנמצאת בכתובת http://www.frogi.co.il/frogi/11.html המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

קניין רוחני

הזכויות בכל מידע שתמסור לפרסום הינן שלך ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בזכויות קנייניות של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה. במסירת מידע לפרסום ב- פרוגי הנך מתיר לפרוגי תקשורת בע"מ להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. פרוגי תקשורת בע"מ תהיה רשאית להעתיק, לערוך, לעבד, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע שמסרת לפרסום בפרוגי, או כל חלק ממנו, וזאת במידה שתידרש, לפי שיקול דעתה המוחלט, ב-פרוגי  וכן בכל אתר אינטרנט או פרסום אחר של קבוצת "ידיעות אחרונות".

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-פרוגי, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו (למעט מידע הנמסר לפרסום כאמור על ידי המשתמשים, אך לרבות עיבוד ועריכת היצירות) ובכל סימן מסחר, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של פרוגי תקשורת בע"מ בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לפרוגי תקשורת בע"מ להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש פרוגי תקשורת בע"מ או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

אין באמור לעיל כדי למנוע "טיפול הוגן" ביצירות המוגנות על פי דיני זכויות היוצרים ולהשתמש ביצירות שתקופת הגנת זכויות היוצרים פגה לגביהם או שהפכו לנחלת הכלל מכל סיבה אחרת.

שינויים באתר והפסקת השירות

פרוגי תקושרת בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותו של האתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פרוגי תקושרת בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

פרוגי תקשורת בע"מ רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. פרוגי תקשורת בע"מ תפרסם את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך משלוח התכנים תידרש לתת הסכמתך לתנאים חדשים אלה.
אתה מתחייב לשפות את פרוגי תקשורת בע"מ, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש בפרוגי בכלל, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע תנאי שימוש ב–פרוגי הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.